Szkolenie Terytorialsów

2020-07-14 13:31

Wojska Obrony Terytorialnej w ramach misji „Obrona i wsparcie lokalnych społeczności” współpracują z samorządami w zakresie przygotowania pododdziałów do niesienia pomocy obywatelom zagrożonym skutkami działań zbrojnych, katastrof (ekologicznych, technicznych i cywilizacyjnych), klęsk żywiołowych, kataklizmów i w innych sytuacjach kryzysowych. Spełnienie misji wymaga realizacji szkoleń specjalistycznych we współdziałaniu ze służbami, strażami i inspekcjami zapewniającymi bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym ratowniczo – gaśniczymi.

W ramach współpracy 53 batalionu lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Siedlcach z powiatem łosickim w dniu 11 lipca br. przeprowadzono szkolenia rotacyjnie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach oraz na terenie miejscowości Serpelice przez OSP Serpelice.

Funkcjonariusze KP PSP w Łosicach szkolili terytorialistów z zakresu posługiwania się podstawowym sprzętem ratowniczo – gaśniczym, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnicami) oraz budowy linii gaśniczych przy podawaniu wody na dalsze odległości.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Serpelicach szkolili w zakresie poszukiwania osób zaginionych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i sprzętu wykorzystywanego przez grupy poszukiwawczo – ratownicze do poszukiwania osób zaginionych w ramach współpracy policji z Krajowym Systemem - Ratowniczo – Gaśniczym (KSRG) i organizacjami ratowniczymi (GOPR, WOPR, PRM) i innymi prowadzącymi poszukiwania zaginionych ludzi.

Info. R.Kasprowicz

Wróć