Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŁOSICACH

2016-07-05 09:03

Załącznik do Uchwały Nr 66/2016

Zarządu Powiatu Łosickiego

Z dnia  1 lipca 2016r.

 

Zarząd Powiatu Łosickiego

ogłasza konkurs na stanowisko

 

DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŁOSICACH

 

ul. Piłsudskiego 9, 08-200 Łosice

 

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.  w  sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz  inne  stanowisko  kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr  184, poz. 1436 ze zm.).

 2. Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach;

2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-   stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-   stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-   stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168);

10) oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1388 ze zm.),

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 191,
poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  z 2012r., poz. 572 ze zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2015 r., poz. 2135, ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem  zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na  dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach”,  do dnia 22. 07. 2016 r. do godz. 14.00 na adres:Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, (decyduje data wpływu do urzędu).

4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Łosickiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wróć