Kliknij w obrazek aby przejść do treści komunikatu.


Aktualności

2013-12-05 13:53

Biały Orlik 2013-2014

Stawki i godziny otwarcia lodowiska Biały Orlik w Łosicach.

Więcej...

2013-12-03 14:45

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

dnia  28.11.2013 r.  na wniosek  Gminy Sarnaki znak SK. 7021.31.2013 zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  • wprowadzanie ścieków oczyszczonych  z Oczyszczalni Ścieków w Serpelicach do rowu (ziemi), a następnie ciekiem Rosówka do rzeki Bug

Więcej...

2013-12-03 08:52

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Więcej...

2013-11-20 07:57

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej w Mostowie

18 listopada we wsi Mostów odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej 2033W Próchenki - granica województwa - (Łuby) - granica województwa (Krawce) - Mostów - Krzywośnity – Huszlew.

Uroczystość otwarcia poprzedziła Msza Św. sprawowana przez ks. Krzysztofa Buczyńskiego, po której ksiądz proboszcz poświęcił wyremontowaną drogę, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Krzysztof Borkowski Poseł na Sejm RP, Krzysztof Tchórzewski Poseł na Sejm RP, Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Czesław Giziński Starosta Łosicki, Mariusz Kucewicz Wicestarosta Łosicki, Stanisław Stefaniuk Wójt Gminy Huszlew, Szczepan Miroński Radny Rady Powiatu Łosickiego, Katarzyna Szarek Radna Rady Gminy Huszlew, przedstawiciel PRD Regionalne Drogi Podlaskie oraz uczennica szkoły podstawowej w Mostwie.

Więcej...

2013-11-15 13:43

Konkurs pn.: „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”

Starostwo Powiatowe w Łosicach informuje, że został wydłużony do 6 grudnia 2013 r. (piątek) termin zgłaszania prac do konkursu pn.: „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”. Poniżej informacje o konkursie oraz regulamin.

Więcej...

2013-11-14 13:50

Zawiadomienie

Łosice, dnia 14.11.2013 r.

OSL.6222.1.2013

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ) w związku z wnioskiem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02—337 Warszawa z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt –dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, Tłocznia Gazu Hołowczyce II zlokalizowanej na terenie wsi Klepaczew, gmina Sarnaki, powiat łosicki

Więcej...

2013-11-12 13:45

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Uroczystości Narodowego Święta Rozpoczęły się od mszy św. w kościele pw. Św. Zygmunta Króla w Łosicach. Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona została przez ks. Kanonik Michał Śliwowskiego, który w homilii poświęcił wiele miejsca wydarzeniom historycznym, z których każdy Polak powinien być dumny. Podkreśli, że Polski na mapie nie było przez 123 lata, ale była Ojczyzna w ziemi, języku, ludziach.

Po mszy św. w uroczysty przemarszu przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, szkół, stowarzyszeń, harcerstwa i poczty sztandarowe udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożyły wieńce.

Więcej...