Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2013-12-23 10:14

Uroczysta Sesja Opłatkowa Rady Powiatu Łosickiego 2013

20 grudnia w tradycyjnej przedświątecznej, uroczystej opłatkowej sesji Rady Powiatu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczestniczyli starosta Czesław Giziński, wicestarosta Mariusz Kucewicz, przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz, radni powiatowi, kierownicy jednostek podległych, służb, inspekcji, przedstawiciele placówek edukacyjnych, duchowieństwa, samorządu Miasta i Gminy Łosice i gmin powiatu oraz sektora biznesowego.

Więcej...

2013-12-20 15:26

Spotkanie opłatkowe pracowników Centrum Administracyjnego w Łosicach

W dniu 20 grudnia 2013 roku odbyło się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach spotkanie opłatkowe wszystkich pracowników Łosickiego Centrum Administratcyjnego.

Więcej...

2013-12-19 13:50

Biały Orlik - godziny otwarcia w okresie świątecznym 2013-2014

Godziny Otwarcia Lodowiska „Biały Orlik” w Łosicach w okresie od 24.XII.2013 do 01.01.2014r

Więcej...

2013-12-17 13:17

Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców

16 grudnia 2013r. podczas Sesji Rady Powiatu Łosickiego zostały wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”, którego celem jest promowanie wiedzy o naszym powiecie, zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach, sytuacjach i naszych przodkach, ochrona ukształtowanego przez wieki dziedzictwa kulturowego, kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz budowanie emocjonalnej więzi z regionem.

Więcej...

2013-12-12 13:07

Obwieszczenie

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie art.28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dla obszarów Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz Ostoja Nadbużańska PLH140011, dla których projekty zarządzeń sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.

Więcej...

2013-12-12 12:52

Zawiadomienie

Łosice, dnia 11.12.2013 r.

OSL.6341.26.2013

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z  art. 61 § 4, i art. 49 KPA oraz art.127 ust. 6 i 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że, na wniosek Łosickiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego  „KOM-GAZ” Spółki z o.o., ul. Białostocka 37, 08-200 Łosice zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (wniosek z dnia 18.11.2013 r. i jego uzupełnienie z dnia 06.12.2013 r. znak L.dz.1056/13)   

  • na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Łosice do rzeki Tocznej

           

Więcej...

2013-12-12 12:25

UOKiK - Kampania e-zakupy

 

25 listopada 2013 roku Urząd rozpoczął kampanię e-zakupy. Za pomocą portalu www.ezakupy.uokik.gov.pl chcemy przybliżyć uczestnikom handlu internetowego prawa i obowiązki związane z zakupami w sieci.

 

Strona internetowa www.ezakupy.uokik.gov.pl stanowi odpowiedź na pojawiające się coraz częściej problemy z zawieraniem tego rodzaju transakcji. Znajduje się na niej obszerny zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, wzory przydatnych pism, najważniejsze akty prawne oraz przykłady klauzul niedozwolonych. Ponadto konsumenci mogą skorzystać z wyszukiwarki instytucji udzielających pomocy prawnej konsumentom oraz zapoznać się z publikowanymi przez Urząd raportami i publikacjami poświęconymi tej tematyce.

 

Więcej...