Kliknij w obrazek aby przejść do treści komunikatu.


Aktualności

2012-08-08 07:38

Bezpłatna mammografia w Huszlewie

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.05.10_mammografia_w_powiecie_losickim/mammobus-w1200-h1200.jpg20 sierpnia w mammobusie, który stanie przy Urzędzie Gminy, Huszlew 77, można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.

Więcej...

2012-08-07 14:26

Decyzja o dokonaniu scalenia gruntów wsi Wyrzyki

D  E  C  Y  Z  J  A

 

                           Na  podstawie art. 3 ust. 1 i 2 , art. 8 , 24 i 27 ust. 1  ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  o  scaleniu i wymianie gruntów ( j.t. Dz.U. z 2003 r. nr 178  poz. 1749  z późn. zm. )  oraz art. 104  Kodeksu postępowania administracyjnego ...

 

Więcej...

2012-08-07 10:54

Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 8 sierpnia 2012 r. do 6 września 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. 

Więcej...

2012-08-07 10:42

Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 sierpnia 2012 r. do 10 września 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej ”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe”.

Więcej...

2012-08-07 09:59

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu

 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

 

     Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.


Więcej...

2012-08-03 12:53

Prognoza oddziaływania na środowisko

 Łosice, dnia 03.08.2012 r.

OSL.6162.2.2012

 

Ogłoszenie

 

            W związku z wykonywaniem Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na lata 2013 – 2022 na terenie Gminy Platerów i 10 obrębów Gminy Sarnaki –  tj. Binduga, Chybów, Rzewuszki, Terlików, Hołowczyce, Hołowczyce Kolonia, Klimczyce, Klimczyce Kolonia, Płosków, Płosków Kolonia, Starostwo Powiatowe w Łosicach na podstawie art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ...

 

Więcej...

2012-08-03 12:49

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

Więcej...