Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2020-12-30 08:18

Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

Więcej...

2020-12-30 08:00

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele"

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów. Konkurs korzysta z interaktywnych i zdalnych narzędzi edukacyjnych.

Więcej...

2020-12-29 09:38

Konkurs „Kultura i folklor terenów nadbużańskich”

Starosta Powiatu Łosickiego oraz Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki ogłaszają konkurs pn.: „Kultura i folklor terenów nadbużańskich”. Poniżej regulamin konkursu.

Więcej...

2020-12-29 09:21

Chroń wody przed azotanami pochodzenia rolniczego - złóż wniosek o dofinansowanie

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać od 29 grudnia 2020 do 26 lutego 2021 r.

Więcej...

2020-12-28 15:00

Manipulacja dziennikarska. Brak profesjonalizmu.

Manipulacja dziennikarska. Brak profesjonalizmu.
Zarówno Pani Joanna Gąska jak i jakaś Pani z Kuriera Podlaskiego używają
manipulacji i rozpowszechniają nieprawdę. Wygląda to mniej więcej tak:
Ksiądz nie może wstępować w związek małżeński, gdyż obowiązuje go
celibat. Ponieważ starosta Janusz Kobyliński deklaruje, że jest
katolikiem, chodzi do Kościoła jest obowiązany odmawiać modlitwę poranną
i wieczorną, wykonuje więc niektóre czynności co ksiądz, to czy starosta
będąc w związku małżeńskim nie łamie prawa?
Nikt z ARiMR nie potwierdził złamania jakiegokolwiek prawa, co więcej
praktyka jest zupełnie inna. Pan Bogdan Białek będąc Kierownikiem Biura
Powiatowego ARiMR w Łosicach przez 4 lata był jednocześnie CZŁONKIEM
ZARZĄDU POWIATU. Biorąc pod uwagę dotychczasowy stan prawny nie ma
przepisu, który by zaliczał ARiMR do administracji rządowej, a w ustawie
z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z
2020r. poz.1220) ARiMR NIE WYSTĘPUJE.
Manipulacja nr.2
Art.26 ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym:
Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w
organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w
administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Utrata
członkostwa w zarządzie powiatu następuje w dniu wyboru lub
zatrudnienia.
Wyraźnie wynika z zapisu, że dotyczy to przypadku gdy członek zarządu
powiatu zostanie wybrany na posła bądź senatora lub zatrudniony w
administracji rządowej. NIDGY ODWROTNIE. Idąc na sesję Rady Powiatu
kandydat musiałby zrezygnować z mandatu posła bądź senatora lub zwolnić
się z pracy nie wiedząc czy zostanie wybrany. Przykład Pani Starosty
Katarzyny Klimiuk która została wybrana na starostę 20 listopada
2018r.będąc jednocześnie zastępcą dyrektora departamentu w
ministerstwie. Czy straciła mandat starosty w dniu wyboru? NIE.
Pracowała w ministerstwie do 26 listopada 2018r., chociaż bezsprzecznie
była to administracja rządowa.
Manipulacja nr.3
Pisząc artykuł pani ,,zapomniała" o art.152 kodeksu pracy - Pracownikowi
przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego. płatnego urlopu
wypoczynkowego zwanego dalej urlopem ust.2 PRCOWNIK NIE MOŻE ZRZEC SIĘ
PRAWA DO URLOPU, (Dz.U.2020 poz.1320)
Ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje w art. 25 b pkt 4 sytuację
która jest adekwatna do wymienionych wyżej:
Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły przed
rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru członka
zarządu powiatu lub przed zatrudnieniem na stanowisku sekretarza
powiatu, powołaniem skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu oraz osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego powiatową osobą prawną, osoby, o których mowa w ust. 3,
są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od
dnia złożenia ślubowania przez radnego albo od dnia wyboru, zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę lub powołania na stanowisko. W razie nie
zrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 3,
traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu
pierwszym.
Cieszy mnie że w przypadkach poprzednich nie było żadnej reakcji, a w
stosunku do mojej osoby taka wrzawa i manipulacja i niczym nie poparte
zarzuty. WIDAĆ ŻE PEWNE ,,UKŁADY SĄ ZAGROŻONE"
Janusz Kobyliński.

Więcej...

2020-12-28 14:25

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego - NPP i NPO 2021

Zarząd Powiatu Łosickiego informuje o rozstrzygnięciu otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łosickiego w 2021 r."

Pełna treść ogłoszeia dostępna w BIP Starostwa Powiatowego w Łosicach: http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/241793

Więcej...

2020-12-23 08:42

Boże Narodzenie 2020

Więcej...