Numer sprawy 272.4-ZP-GKN.8/2017

Łosice dnia 2 .08.2017r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków cz.gm.Olszanka do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.


I. Nazwa i adres zamawiającego:
Starosta Łosicki 08-200 Łosice ul.Narutowicza 6
Strona WWW. losice .pl
Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa
zamówień publicznych.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie
internetowej: www.losice.pl


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
Słownictwo główne
71.35.41.00-5
71.35.43.00-7


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia:
28 lutego 2018 r..
Celem zamówienia jest dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków
gm. Olsznka do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu z
dn.29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jt .Dz.U z 2016 r. poz. 1034)


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy prowadzący działalność
gospodarczą, której podstawową dziedziną są prace geodezyjne i kartograficzne i
spełniający niżej wymienione warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych :
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) udzielą gwarancji na wykonane prace na 24 miesiące.


VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium - cena najniższa
90 pkt.
Czas realizacji zamówienia
10 pkt

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2017-08-21 do godz. 13 00 w Starostwie Powiatowym
w Łosicach ul. Narutowicza 6 , 08-200 Łosice ,pokój 29 – sekretariat.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-08-21 godz. 13 30 .
w Starostwie Powiatowym w Łosicach ul. Narutowicza 6

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku
niedoszacowania ilości budynków do pomiaru ponad 20%

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr ..561765-N-2017 w dn.2.08.2017 r.

W I C E S T A R O S T A
Bożena Niedzielak


ZP.272.5.K.2016

18  listopada  2016r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Starosta Powiatu Łosickiego  ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice - informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania  pn. " badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach za 2016 rok  ” wybrana została oferta :  

Biuro Rachunkowe Stanisława Zalewska ul. Jałowcowa 26, 58-200 Dzierżoniów .

Uzasadnienie wyboru:  cena oferty – 3 936,00zł.

W postępowaniu zostały złożone oferty przez:

 

 

L.p.

               Nazwa oferenta

           Adres oferenta

Ilość uzyskanych

punktów

1.

I AUDIT Sp. z o.o.

ul. Pankiewicza 3, 

00-696 Warszawa

49

 

2

Zespół Biegłych Rewidentów ”SPEC” Spółka z o.o.

 ul. Sejneńska 51/301

16-400 Suwałki

67

3

Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz

ul. Piotrkowska 270 XIV piętro pok. 1408, 90-361 Łódź

94

4

Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o.

 ul. Wspólna 40, 61-479 Poznań

40

5

ALKABAR Sp. z o.o.

 

 ul. Piotrkowska 121  lok. 21

 90-430 Łódź

55

6

ABBA Sp. z o.o.

 

ul. Śniadeckich 1-15/1 A ,

 00-654 Warszawa

53

 

7

„BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi

Sp. z o.o.

 

ul. Opinogórska 4 lok. 35,

 04-039 Warszawa

82

8

Biuro Biegłych Rewidentów

 „EKO-BILANS”  Sp. z. o.o.,

ul. POW 29/3,  90-248 Łódź

 

59

9

BIURO RACHUNKOWE

Stanisława Zalewska 

ul.  Jałowcowa  26,

58-200 Dzierżoniów

100

10

KPW Audytor Sp. z o.o.

 

ul. Tymienieckiego  25c/410,

90-350 Łódź

68

11

POL-TAX  Sp. z o.o.

 

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa

71

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym i S P ZOZ w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 25. 11. 2016r. 

Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w następnych.

 

GF.

 

wz. STAROSTY

mgr Bożena Niedzielak

WICESTAROSTA


ZP.272.5.K.2016                                                                Łosice,  2016-10-25

 

 Zaproszenie

do składania ofert cenowych na wykonanie usługi: badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach za 2016 rok.

Zamówienie poniżej 30 tys. euro.

Zarząd Powiatu Łosickiego działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania sprawozdania finansowego.

 

Oferta powinna zawierać:

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

2.Nazwę i adres wykonawcy oraz wskazanie osoby która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej zawodowego doświadczenia biegłego rewidenta.

3.Cenę netto i brutto (PLN) za przeprowadzenie badania, uwzględniającą wszystkie koszty.

4.Informacje o firmie.

5.Wykaz badanych podmiotów, w szczególności szpitali powiatowych.

6.Termin przeprowadzenia badania, przekazanie pisemnej opinii wraz z raportem.

 

Do oferty należy załączyć:

1.Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 56 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1000) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

2.Oświadczenie o niekaralności.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia informacje, dokumenty) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

 

Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 08.11.2016 r., do godziny 14,00 (decyduje data wpływu ) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łosicach za 2016 r. ” na adres:

Starostwo Powiatowe w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice pokój nr 29 - sekretariat.

Na kopercie należy także zamieścić dokładną nazwę i adres składającego ofertę wraz z nr telefonu kontaktowego.

 

Wybór oferty:

1.Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie złożonych ofert.

2.Kryterium wyboru oferty będzie zaoferowana cena.

3.Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.

4.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

Po dokonaniu wyboru oferty z najkorzystniejszą ceną i zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Łosickiego, zostanie podpisana z Dyrektorem jednostki umowa zawierająca szczegółowe warunki badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łosicach za 2016 rok.

 

Informacje dotyczące badanej jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Łosicach, ul. Słoneczna  1, 08-200 Łosice.

Nr telefonu: 83 357 32 31 wew. 42.

 

Osoba upoważniona do kontaktów

Główny Księgowy

P. Jolanta Nikoniuk.

 

Załącznik do ogłoszenia - formularz oferty

 

Starosta Powiatu Łosickiego

mgr inż. Czesław Giziński


 

ZARZĄDZENIE  Nr  18  /2016

STAROSTY  POWIATU  ŁOSICKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2016 roku

 

   w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kózki gmina Sarnaki

 

    Na podstawie art. 11, art. 13 ust 1,  art. 23  ust  1 pkt. 7, art. 35 ust 1, art. 37 ust. 2 pkt 9, art.  67 ust  3  ustawy z  dnia   21  sierpnia   1997 r  o   gospodarce    nieruchomościami   ( Dz. U z    2015 r  poz. 1774 t.j ze  zm.) oraz  Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego  Nr   411   z  dnia   2.08.2016 r w sprawie  wyrażenia     zgody    na   zbycie    z   zasobu   nieruchomości   Skarbu   Państwa   udziału   we    współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kózki gmina Sarnaki  – zarządza się co następuje:

 

§ 1.

    Dokonać sprzedaży w drodze bezprzetargowej  z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego  1/7 we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kózki gmina Sarnaki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1103/1 i 1104/1 o pow. 0.0294 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW SI2S/00024931/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Siedlcach – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łosicach .

 

§ 2

 Wykaz obejmujący nieruchomość o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu  na  tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6

i na stronie internetowej Starostwa. Informację o wywieszeniu wykazu zamieścić w prasie lokalnej.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Numer sprawy: ZP. 272.4.GKN.2016                       Łosice  dnia 18  lipca  2016 r.

 

 

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na wykonanie  : dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków gminy Platerów

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  - 112 700,00 zł.

 

Starosta Łosicki informuje,  że w dniu 2016-07-18 o godzinie 1300 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

Termin wykonania

dni

 

1

Geokart – International Spółka z o. o.

ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

 

113.160,00

 

85

 

2

GEOMAP GEODECI UPRAWNIENI

Ul. Katedralna 7,08-110 Siedlce

 

87.000,00

 

100

 

3

CADASTRE spółka z o. o.

z/s Biała Podlaska  ul. Łukaszyńska  29 lok.25, 21-500 Biała Podlaska

 

97.000,00

 

100

 

 

Starosta  Łosicki 

mgr inż. Czesław Giziński


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy ZP-272-4  /GKN-2016                            Łosice dnia       04  lipca 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków gm. Platerów do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych ( jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Starosta Łosicki  08-200 Łosice ul. Narutowicza 6

Strona: www.losice.pl

Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:  www.losice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające

Główny przedmiot

74.27.41.00-1

 

 

74.27.43.00-3

 

#47

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

6 miesięcy od podpisania umowy.

Celem zamówienia jest dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków miasta Łosice  do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu z dn.29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jt .Dz.U z 2015 r. poz. 542 ze zm - poz.2109)

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy prowadzący      działalność gospodarczą, której podstawową dziedziną są prace geodezyjne i kartograficzne i spełniający niżej wymienione warunki  art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych :

a)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

b)         dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c)         udzielą gwarancji na wykonane prace na 24 miesiące.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia   wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium  - cena najniższa

Czas realizacji zamówienia

 90 pkt.

 10 pkt

 

#70

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2016-07-18 do godz. 12 00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach  ul. Narutowicza 6 , 08-200 Łosice ,pokój 29 – sekretariat.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-07-18 godz. 13 00 .

w Starostwie Powiatowym w Łosicach ul. Narutowicza 6

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

                          

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr  118007

 

 

                                                                        S T A R O S T A

 

                                                                    mgr inż. Czesław Giziński 


ZP.272.3.GKN.2016

01 czerwca  2016r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt .1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

/ tekst jednolity : Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm./

Starosta Powiatu Łosickiego  ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice - informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. " dostosowanie baz danych ewidencji gruntów  i budynków  gminy Łosice  ” wybrana została oferta :  Mariusz  Frątczak  Biuro Geodezyjno-Informatyczne  w  Siedlcach

ul. 11  Listopada 22/14,  08-110 Siedlce

Uzasadnienie wyboru:  cena oferty – 62 853,00zł.

W postępowaniu zostały złożone oferty przez:

 

 

L.p.

               Nazwa oferenta

           Adres oferenta

Ilość uzyskanych

punktów

1.

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART  ŁOMŻYŃSKI  S.C.

M. Brzostowski  J. Nowacki

ul. Senatorska 12 A,

 18-400 Łomża

 

63,48

 

2

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o.

ul. 1 Maja 13,

10-117 Olsztyn

 

52,86

3

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK”

Sp. z o.o.

Ul. Pniewskiego 3,

 80-952 Gdańsk

 

68,47

4

LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o.

 

ul. Brzeska 97 ,

 08-110 Siedlce

 

52,12

 

5

ABM  Group spółka z o.o.

 

Al. Solidarności 75 lok. 9,

00-090 Warszawa

 

52,65

6

GEORES Sp. z o. o.  w  Rzeszowie

 

ul. Targowa 3,

35-064 Rzeszów

 

43,90

 

7

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „ EG i B” Sp.  z o.o.

Ul. Chmielna 2 A,

20-079 Lublin

 

48,67

8

Geokart – International Spółka z o. o.

 

ul. Wita Stwosza 44,

35-113 Rzeszów

 

54,08

9

GEOMAP  GEODECI  UPRAWNIENI

 

ul. Katedralna 7,

08-110 Siedlce

 

66,82

10

Mariusz Frątczak Biuro Geodezyjno-Informatyczne w Siedlcach

 

ul. 11 Listopada 22/14,

 08-110 Siedlce

 

97,15

11

CADASTRE spółka z o. o.

z/s Biała Podlaska

ul. Łukaszyńska  29 lok.25, 21-500 Biała Podlaska

 

68,29

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania

umowy w terminie do dnia 20. 06. 2016r. 

                        Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w następnych.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w  w/w ustawie.

                                                                                                

        

GF.    

                                                                                                   

Starosta Powiatu Łosickiego

mgr inż. Czesław Giziński


Numer sprawy: ZP. 272.3.GKN.2016

dnia 01 czerwca  2016 r.

 

 

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na wykonanie  : dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków gminy Łosice

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  - 115 000,00 zł.

 

Starosta Łosicki informuje,  że w dniu 2016-05-31 o godzinie 1300 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

Termin wykonania

dni

 

1

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI  S.C.

M. Brzostowski  J. Nowacki ul. Senatorska 12 A, 18-400 Łomża

 

95.474,32

 

220

 

2

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o.

Ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

125.755,20

 

118

 

3

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp. z o. o.

Ul. Pniewskiego3, 80-952 Gdańsk

 

89.790,00

 

170

 

4

LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o.

ul. Brzeska 97 , 08-110 Siedlce

 

134.316,00

 

93

 

5

ABM Group spółka z o.o.

Al. Solidarności 75 lok. 9,

 00-090 Warszawa

 

121.770,00

 

150

 

6

GEORES Sp. z o. o.  w  Rzeszowie

Ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów

 

188.682,00

 

135

 

7

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne ”EG i B” Sp. z o. o.

20-079 Lublin ,ul. Chmielna 2A

 

138.245,00

 

120

 

8

Geokart – International Spółka z o. o.

ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

 

120.540,00

 

130

9

GEOMAP GEODECI UPRAWNIENI

Ul. Katedralna 7,08-110 Siedlce

 

94.000,00

 

140

 

10

 

Mariusz Frątczak Biuro Geodezyjno-Informatyczne w Siedlcach

Ul. 11 Listopada 22/14, 08-110 Siedlce

 

62.853,00

 

130

 

 

11

CADASTRE spółka z o. o.

z/s Biała Podlaska  ul. Łukaszyńska  29 lok.25, 21-500 Biała Podlaska

 

92.127,00

 

135

 

 

 

 

Starosta  Łosicki 

mgr inż. Czesław Giziński


OGŁOSZENIE

 

    Informacje w sprawie przetargu nieograniczonego na Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków gm. Łosice do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

Wszystkie informacje wraz z potrzebnymi dokumentami można pobrać poniżej.


 

Łosice  dnia 09 maja  2016 r.

Numer sprawy:GKN.272.8.2016                                                           

  

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA   I  WYBORU OFERTY

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  Dokumentacji geode-zynej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków części obrębów Krzywośnity i Liwki Włościa.ńskie gm.Huszlew

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  4 920 zł.

 

Starosta Łosicki informuje,  że w dniu 2016-05-06 o godzinie 1300 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto zł.

Termin wykonania

 

   

   1

KA-RO Roman Bornus 17-332 Milejczyce

ul. 3  Maja 78

 

 

10 332

 

17.08.2016 r.

 

2

CADASTRE Sp. z o.o. 08-110  Siedlce

ul.B-pa Świrskiego 60

 

3 500

17.08.2016 r.

 

3

„ GeoMap”  inż.Jacek Marciniak 08-110 Siedlce ul.Katedralna 7

 

5 800

 

17.08.2016 r.

 

 

     
   

 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2

Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław Giziński


 

Łosice  dnia 09 maja  2016 r. 

Numer sprawy:GKN.272.7.2016                                                           

                       

 

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  I WYBORU OFERTY

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  Dokumentacji geode-zynej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Falatycze gm.Platerów

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  - 6 150 zł.

 

Starosta Łosicki informuje,  że w dniu 2016-05-06 o godzinie 1300 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto zł.

Termin wykonania

 

 

1

CADASTRE Sp. z o.o. 08-110 Siedlce

ul.B-pa Świrskiego 60

 

3 500

 

10.08.2016

 

2

KA-RO Roman Bornus 17-332 Milejczyce

ul. 3 Maja 78

 

7872

 

j/w

 

3

PION II inż.J.Ptaszyński 08-200 Łosice

ul.Rynek 17

 

8000

 

j/w

 

4

„GeoMap”  inż.Jacek Marciniak 08-110 Siedlce ul.Katedralna 7

 

7800

 

j/w

 

     

 

JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA WYBRANO OFERTĘ NR 1.

 

 

Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław Giziński


Informacja

Informacja z sesji otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze oferty na dostosowanie baz danych można pobrać poniżej w formie załączników.


 Łosice 27.04.2016 r.

GKN.272.8.2016

 

 

 

          

O g ł o s z e n i e

 

 

Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania  przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro  Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające uprawnienia do sporządzania dokumentacji do celów prawnych do przystąpienia do przetargu na sporządzenie dokumentacji dla potrzeb aktualizacji ewidencji gruntów części  obrębów  Krzywośnity i Liwki Włościańskie gm. Huszlew  obejmującej  odcinek ok.400 m drogi nr 13-245 i działki przyległe

 

1.  Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia -  według załącznika nr 1.

2. Termin wykonania zamówienia -17 sierpnia  2016 r.

3. Kryteria oceny ofert  -  najniższa  cena.

4. termin składania ofert –  6.05.2016 r. do godz.12.00

 

            Publikując powyższe ogłoszenie oczekujemy na pisemne oferty zawierające cenę  netto i brutto  wykonania w/w  prac  zgodnie z warunkami określonymi  w  załączniku. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia zawodowe w zakresie 2 .

Dodatkowe informacje można  uzyskać  pod  telefonem  83-357 27 23 w godzinach

8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl. 

 

 

Starosta

Czesław Giziński.


 Łosice 27.04.2016 r.

GKN.272.7.2016

 

 

 

 

O g ł o s z e n i e

 

 

Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania  przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro  Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające uprawnienia do sporządzania dokumentacji do celów prawnych do przystąpienia do przetargu na sporządzenie dokumentacji dla potrzeb aktualizacji ewidencji gruntów i budynków części  obrębu  Falatycze gm.Platerów obejmującej  zwarty kompleks działek o pow. 3,7 ha

 

1.  Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia -  według załącznika nr 1.

2. Termin wykonania zamówienia -10 sierpnia  2016 r.

3. Kryteria oceny ofert  -  najniższa  cena

4. termin składania ofert –  6.05.2016 r. do godz.12.00

            Publikując powyższe ogłoszenie oczekujemy na pisemne oferty zawierające cenę  netto i brutto  wykonania w/w  prac  zgodnie z warunkami określonymi  w  załączniku. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia zawodowe w zakresie 2 .

Dodatkowe informacje można  uzyskać  pod  telefonem  83-357 27 23 w godzinach

8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl. 

 

 

Starosta

Czesław Giziński.


 

Numer sprawy ZP-272-2/GKN-2016                                    Łosice dnia  21  kwietnia 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków miasta Łosice do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.,

poz. 2164 ze zm.)

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Starosta Łosicki  08-200 Łosice ul.Piłsudskiego 6

Strona WWW. losice .pl

Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

strona WWW .losice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające

Główny przedmiot

74.27.41.00-1

 

 

74.27.43.00-3

 

#47

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

6 miesięcy od podpisania umowy.

Celem zamówienia jest dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków miasta Łosice  do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu z dn.29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jt .Dz.U z 2015 r. poz. 542 ze zm  . poz.2109)

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy prowadzący      działalność gospodarczą, której podstawową dziedziną są prace geodezyjne i kartograficzne i spełniający wyżej wymienione warunki  art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych :

a)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

b)         dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c)         udzielą gwarancji na wykonane prace na 24 miesiące.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia   wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium  - cena najniższa

Czas realizacji zamówienia

 90 pkt.

 10 pkt

 

#70

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2016-05-05 do godz. 12 00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach  ul. Narutowicza 6 , 08-200 Łosice ,pokój 29 – sekretariat.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-05-05 godz. 13 00 .

w Starostwie Powiatowym w Łosicach ul. Narutowicza 6

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

                          

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 44477-2016 dnia 2016-04-20.

 

 

                                                                                   

  S T A R O S T A

mgr inż. Czesław Giziński

 


Łosice 29.02.2016 r.

 

GKN.272.2.2016

 

O g ł o s z e n i e

 

 

 Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14 000 euro  Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego do przystąpienia do przetargu na

Przekształcenie plików komputerowych zawierających skany dokumentów uzasadniających  wpisy do ewidencji gruntów do postaci umożliwiającej zasilenie aplikacji EWOPIS

 

1.  Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia -  zgodnie z opisem w załączniku

2 . Termin wykonania zamówienia - 31 maja 2016 r.

3. Kryteria oceny ofert - najniższa cena 

4. Termin składania ofert – 8 marca 2016 r. do godz.12.00

 

Do przetargu przystąpić mogą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych. Na potwierdzenie tego faktu do oferty należy dołączyć stosowny dokument (potwierdzoną kopię).

Oferty należy składać w formie pisemnej,  faxem  lub pocztą elektroniczną na adres powiat@losice.pl .W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość opracowania .

W umowie zawarta będzie klauzula o udzieleniu na wykonane dzieło gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru.

Dodatkowe informacje można  uzyskać  pod  telefonem  83-357 27 23 w godzinach 8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl. 

 

 S t a r o s t a

Czesław Giziński

 

WC

Do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP.272.8.2015

Łosice dnia  02 listopada  2015r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt .1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

/ tekst jednolity : Dz.U. z 2013r. poz. 907, ze zm./

Starosta Łosicki  ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice - informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "udzielenie kredytu i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

kredytów i pożyczek w wysokości 1 354 289,52 PLN ” wybrana została oferta :

BANK  POLSKA  KASA  OPIEKI  S.A.  Centrum  Korporacyjne w Siedlcach ul. Wojskowa 24,

08-110 Siedlce

Uzasadnienie wyboru:  cena oferty – 195 165,87 zł.

W postępowaniu zostały złożone oferty przez:

 

L.p.

               Nazwa oferenta

           Adres oferenta

Ilość uzyskanych

punktów

Uwagi

1.

BANK  POLSKA  KASA  OPIEKI

Centrum Korporacyjne w Siedlcach

ul. Wojskowa 24,

08-110 Siedlce

100

 

 

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 17. 11. 2015r. 

                        Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w następnych.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w  w/w ustawie.

 

GF.

Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław Giziński


Łosice dnia 30 października  2015r.

Numer sprawy: ZP. 272.8.2015 

 

 

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na wykonanie  : Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego  złotówkowego w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości :

1 353 289, 52  PLN.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  - 203 341,37 zł.

 

Starosta Łosicki informuje,  że w dniu 2015-10-30 o godzinie 1015 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto zł.

 

 

1

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Centrum Korporacyjne w Siedlcach

 

ul. Wojskowa 24, 08-110 Siedlce

195 165,87

 

 

-

2

 

 

 

 

-

3

 

 

 

 

 

 

 

Starosta Łosicki

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Łosice dnia 13 października 2015r.

Numer sprawy ZP-272.8.2015 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:
udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w 2015 roku na spłatę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczekw wysokości
1 354 289,52 PLN

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 , ze zm. )

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Łosicki 08-200 Łosice ul. Narutowicza 6
Strona www.powiat. losice .pl
Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie
internetowej: strona WWW.powiat.losice.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające
Główny przedmiot 66.11.30.00-5

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
do 31.12.2023r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki,
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- W zakresie spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania.
Wykonawca składa kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie
działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (tj. Dz.U.
z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne, oraz oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy PZP.
- Wykonawca złoży oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Ocena potwierdzenia, czy wykonawca wykazał spełnienie powyższych warunków nastąpi na
podstawie wymaganych i dołączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i
oświadczeń wymienionych w § 9 SIWZ wg formuły spełnia/nie spełnia.
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert.
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania warunków spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do
uzupełnienia dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Opis kryterium i sposobu oceny ofert.
- przy wyborze oferty Zamawiający kieruje się jednym kryterium i jego wagą:
KRYTERIUM I – cena – waga 100%
- w trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

cena oferowana minimalna brutto
Cena = ---------------------------------------------- x 100 pkt.
cena badanej oferty brutto


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2015-10-30 do godz. 10 00 w Starostwie Powiatowym
w Łosicach ul. Narutowicza 6 , 08-200 Łosice ,pokój 29 (Sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-10-30 o godz. 1015 .
w Starostwie Powiatowym w Łosicach ul. Narutowicza 6.(sala narad nr 26).

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30dni.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
nie dotyczy.
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr.270484-2015 dnia 13.10.2015r.


S T A R O S T A

mgr inż. Czesław Giziński

 


Aktualizacja 2015.10.28

application/msword doprecyzowanie siwz.doc (21.5 KiB)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

2015.04.27

sprawa nr ZP.272.7.2015

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

zakup specjalnego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem 4x4 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

2015.04.09

sprawa nr ZP.272.6.2015

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

zakup specjalnego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem 4x4 


Unieważnienie przetargu

application/pdf Uniewaznienie przetargu.pdf (403.3 KiB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

2015.03.16

sprawa nr ZP.272.4.2015

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

zakup specjalnego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem 4x4 


Łosice 20.02.2015 r.

 

GKN.272.2.2015

 

O g ł o s z e n i e

 

            Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania  przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14 000 euro  Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego do przystąpienia do przetargu na Ustalenie granicy obrębu Borsuki z powiatem bialskim oraz weryfikacja danych ewidencyjnych uwzględniająca poprawioną osnowę geodezyjną.

 

1.  Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia -  według załącznika nr 1

2. Termin wykonania zamówienia -   1.06.2015 r.

3. Kryteria oceny ofert  -  najniższa  cena  100%

 

4. Termin składania ofert –  4 marca 2015 r. do godz.12.00

 

            Do przetargu przystąpić mogą osoby posiadające uprawnienia z zakresu 2 oraz praktyczne umiejętności pracy w systemie EWMAPA. Na potwierdzenie powyższego  do oferty załączyć należy kopię zaświadczenia uprawnień i wykaz co najmniej 2 należycie wykonanych prac o wartości powyżej 6 000 zł  .

Oferty należy składać w formie pisemnej,  faxem  lub pocztą elektroniczną na adres powiat@losice.pl .W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość opracowania oraz cenę jednostkową jako podstawę kalkulacji.

            W umowie zawarta będzie klauzula o udzieleniu na wykonane dzieło gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru.

 

       Dodatkowe informacje można  uzyskać  pod  telefonem  83-357 27 23 w godzinach 8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl.  


Łosice dnia  23.02.2015 r.

Numer sprawy GKN.272.3.2015                                                                                                                                                                     

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów obrębu Horoszki Małe gm.Sarnaki (II etap)

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Starosta Łosicki  08-200 Łosice ul. Narutowicza 6

Strona www. losice.pl  fax 83-359 03 34

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonym określonym w Regulaminie postępowania

przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość nie przekracza 14 000 euro


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

16.02.2015

sprawa nr ZP.272.2.2015

 

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

zakup specjalnego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem 4x4 


Łosice dnia  07 listopada  2014r.

ZP.272.8.2014

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt .1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

/ tekst jednolity : Dz.U. z 2013r. Poz. 907, ze zm./

Starosta Łosicki  ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice - informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "udzielenie kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Eurpoejskiej

wybrana została oferta :

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie  Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena oferty – 50 907,53 zł., najwyższa ilość uzyskanych punktów

w trakcie oceny.

W postępowaniu zostały złożone oferty przez:

 

L.p.

               Nazwa oferenta

           Adres oferenta

Ilość uzyskanych

punktów

Uwagi

1.

S G B Bank S A

ul. Szarych Szeregów 23 a

60-462 Poznań

77

 

 

2.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

100

 

3

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalne Centrum Korporacyjne w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 74

08-110 Siedlce

79

 

 

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 14. 11. 2014r. 

                        Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w następnych.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w  w/w ustawie.

 

 

 

GF.

Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław Giziński


osice dnia 07 listopada   2014r.

Numer sprawy:ZP. 272.8.2014

 

 

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na wykonanie  : Udzielenie kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł na wyprzedzjące finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  - 76 068,50 zł.

 

 

Starosta Łosicki informuje,  że w dniu 2014-11-07 o godzinie 1100 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto zł.

 

 

1

S G B Bank S A

60-462 Poznań

ul. Szarych Szeregów  23a

65 701,64

 

 

-

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Warszawie

 Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

 

50 907,53

 

 

-

3

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalne Centrum Korporacyjne w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 74

08-110 Siedlce

64 561,92

 

 

 

Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław Giziński


Łosice dnia 17 października 2014r.

Numer sprawy ZP-272.8.2014.GKN 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: Udzielenie kredytu w kwocie 2 500 000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Starosta Łosicki 08-200 Łosice ul. Narutowicza 6
Strona www powiat .losice .pl
Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
strona www powiat.losice.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu złotowego w wysokości 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 1. Okres kredytowania ustala się na około 1 roku, od chwili wypłaty tj. około 10.12.2014r do 30.12.2015r. 2. Realizacja kredytu - jedna transza w terminie do 10.12.2014 r. w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący Starostwa Powiatowego w Łosicach. 3. Spłata kapitału nastąpi w trzech transzach tj.: 1) 1 000 000zł - 30.06.2015r. 2) 1 000 000zł - 30.09.2015r. 3) 500 000zł - 30.12.2015r. 4. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M ogłaszaną dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowaną o marżę banku . 5. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych. Spłata odsetek odbywać się będzie od daty i kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 2 dni przed datą płatności.Termin pierwszej raty odsetkowej ustala się na dzień 31. 03. 2015 r. 6. Dzień zawarcia umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. 7. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w S I W Z. 8. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 3 M z dnia 10.10.2014 r. tj. 2,06 % oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania..

Dodatkowe załączniki 2014.10.23

application/zip 2014.10.23 aktualizacja.zip (3.1 MiB)

Dodatkowe załączniki 2014.10.29

application/pdf Scan3096 pismo .pdf (218.7 KiB)

Dodatkowe załączniki 2014.10.30

application/pdf Scan3102.pdf (211.6 KiB)


Łosice dnia  30 września 2014r.

 

 ZP.272.7.2014 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt .1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. jednolity tekst ustawy z dnia

25 czerwca 2010r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn.  zm. ) 

Starosta Łosicki  ul. Piłsudskiego 6,08-200 Łosice - informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "zaciągniecie długoterminowego kredytu bankowego w wyśokości 698 332,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

pożyczek i kredytów wybrany został:

S G B – Bank S. A. ul. Szarych Szeregów  23 a , 60-462 Poznań.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena oferty – 133 387,03zł, najwyższa ilość uzyskanych punktów w trakcie oceny.

W postępowaniu zostały złożone oferty przez:

 

L.p.

               Nazwa oferenta

           Adres oferenta

Ilość uzyskanych

punktów

Uwagi

1.

S G B – Bank S.A.

ul. Szarych Szeregów  23 a ,

60-462 Poznań.

100

 

 

2.

Bank Spółdzielczy w Łosicach

ul. Bialska 6 , 08-200 Łosice

79

 

 

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 15. 10. 2014r. 

                        Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w następnych.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z  2013, poz 907 ze zm. )

- dział VI "Środki ochrony prawnej"

 

 

GF.

Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław Giziński


 Łosice dnia 30  września   2014r.

Numer sprawy:ZP. 272.7.2014 

 

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na wykonanie  : zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 698 332 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiazań z tytułu pożyczek i kredytów..

 

Starosta Łosicki informuje,  że w dniu 2014-09-30 o godzinie 1100 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oprocentowanie  kred.

Cena brutto zł. Pkt 1-10

Oprocentowanie rachunków

1

S G B Bank S A

60-462 Poznań

ul. Szaryc Szeregów  23a

3,5%

133 387,03

 

-

2

Bank Spółdzielczy w Łosicach

ul. Bialska 6

08-200 Łosice

 

4,25%

168 736,03

-

#687

 

Starosta Łosicki

             

mgr inż. Czesław Giziński


Przetarg

Łosice 23.09.2014 r.

GKN .272.9.2014 r.  

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

 

         Starosta  Łosicki  niniejszym  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie w terminie do 10 listopada 2014 r. klasyfikacji  gleboznawczej  gruntów zalesionych w 2010 ramach PROW  na 18  rozproszonych  obiektach  (działkach lub grupach działek przyległych)  położonych  na terenie 12 obrębów powiatu  łosickiego (według załączonego wykazu) o łącznej pow. ok.39 ha.

Należy wykonać badania terenowe, pomiary zasięgów zmienionych użytków, sporządzić  dokumentację  zgodnie  z  wymogami  przepisów  w  sprawie  klasyfikacji  gruntów. 

O terminie badań terenowych należy zawiadomić strony ( właścicieli działek)  -

wymagana „zwrotka”.

     Niniejsze  zaproszenie  skierowane  jest  do  podmiotów  posiadających  kwalifikacje  do  wykonywania  klasyfikacji  gruntów. Kopię dokumentu poświadczającego kwalifikacje należy dołączyć do oferty. 

        Oferty należy składać do dnia 1.10. 2014 r. do godz.1200 listownie na adres Starostwa Powiatowego w Łosicach ul.Narutowicza 6, faxem na nr (083) 357-19 88 lub e-meilem geodezja@losice.pl podając cenę brutto za jednostkę i całość opracowania.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (083)357-27-23 w dni robocze w godzinach 8-15.

         Umowa zostanie podpisana z tym oferentem, który przedstawi najkorzyst-niejszą ofertę cenową.-

         Postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14000 euro.-

 

S T A R O S T A

(-) mgr inż. Czesław Giziński


Numer sprawy ZP-272.7.2014 Łosice dnia 16 września 2014r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 698 332 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 , ze zm. )

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Łosicki 08-200 Łosice ul. Narutowicza 6
Strona www.powiat. losice .pl
Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie
internetowej: strona WWW.powiat.losice.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

  Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające

Główny przedmiot 66.11.30.00-5  

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
do 30.07.2023r.


Łosice dnia 22 kwietnia 2014r. 

Numer sprawy:ZP.272.6.2014 

 

 INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  : Modernizacja  ewidencji gruntów obrębu Chlebczyn gm.Sarnaki (II etap)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  brutto 57 800 zł co odpowiada kwocie netto

47 000 zł tj.11 125 euro.

Starosta Łosicki informuje,  że w dniu 18.04.2014 r. o godzinie 13.00 odbyło się otwarcie ofert.

 

Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ogółem zł.

Cena brutto zł.

Inne infor.

1

POLKART – J.Janicki s.j.

Biała Podlaska

 

51 660,00

 

2

Okręgowe Przeds.Geodez-Kartogr-Sp.z o.o.

Białystok

 

78 904,50

 

3

Przeds.Geodez-Projektowe LEVEL Sp. z o.o.

Siedlce

 

85 608,00

 

4

Przeds.Geodez-Kartogr. OPGK RZESZÓW S.A.

Rzeszów

 

98 006,40

 

5

Usługi Geodez. i Kartograficzne GEOTRASA

Łódź

 

106 429,44

 

6

GeoMap- Geodeci Uprawnieni

Siedlce

 

47 500,00

 

7

Usługi Geodezyjno-Projektowe GEOEXPERT Marcin Dybowski

Siedlce

 

58 425,00

 

 #687

Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław Giziński


Łosice 11.04.2014 r.

Numer sprawy ZP-272.6.2014.GKN

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.:       modernizacji  ewidencji  gruntów  obrębu Chlebczyn  gm.Sarnaki (II etap)

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Starosta Łosicki  08-200 Łosice ul. Narutowicza 6

Strona  www. losice .pl

Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.

 

 II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 79189-2014. dnia  10.04.2014.


Łosice 24.03.2014 r

GKN .272.3 .2014 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

         Starosta  Łosicki  niniejszym  zaprasza  do  złożenia  oferty  na  wykonanie

w terminie do 30 kwietnia 2014 r. weryfikacji klasyfikacji  gleboznawczej  gruntów rolnych   na  2  obiektach  (grupach działek przyległych)  powiatu  łosickiego -według wykazu załączonego do niniejszego ogłoszenia.

 

Należy wykonać badania terenowe(odkrywka podstawowa i sondy laską) w celu  możliwie dokładnego  określenia  zasięgu konturów  oraz sporządzić  dokumentację  zgodnie  z  wymogami  przepisów  w  sprawie  klasyfikacji  gruntów. Wyniki prac posłużą do ewentualnego wzruszenia dotychczasowej decyzji i dlatego muszą być wiarygodne i dobrze udokumentowane.

W dalszej kolejności wykonać wykazy zmian danych ewidencyjnych dla potrzeb ewidencji gruntów. Operaty skompletować należy oddzielnie dla każdego obrębu.

O terminie badań terenowych należy zawiadomić strony ( właścicieli działek)-

wymagana „zwrotka”.

     Niniejsze  zaproszenie  skierowane  jest  do  podmiotów  posiadających  kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu  klasyfikacji  gruntów. Kopię dokumentu poświadczającego kwalifikacje oraz wykaz  co najmniej 2 prac zweryfikowanych przez podmiot zewnętrzny należy dołączyć do oferty. 

        Oferty należy składać do dnia 3.04.2014 r. do godz.1200  listownie na adres Starostwa Powiatowego w Łosicach ul.Narutowicza 6, faxem na nr (083) 357 19 88 lub mailem geodezja@losice.pl podając cenę brutto za jednostkę i całość opracowania.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (083)357-27-23 w dni robocze w godzinach 8-15.

         Umowa zostanie podpisana z tym oferentem, który przedstawi najkorzyst-niejszą ofertę cenową.-

         Postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14 000 euro.- Łosice dnia  08.04.2014r.

ZP-272.5.2014.GKN

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt .1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 (Dz. U.  z  2013r. Poz. 907 ze zm. ) 

Starosta Powiatu Łosickiego ul. Narutowicza 6,08-200 Łosice - informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów

obrebu Klimczyce Kolonia gm. Sarnaki – II etap ''  wybrana została oferta: nr 9

GeoMap- Geodeci Uprawnieni   z Siedlec ul.Katedralna 7

Uzasadnienie wyboru:  oferowana cena brutto za wykonanie zadania  38 000 zł - najniższa cena .

W postępowaniu zostały złożone oferty przez:

 

L. p.

               Nazwa oferenta

           Adres oferenta

Ilość uzyskanych

punktów (jedynie kryterium cena)

Uwagi

1

Podlaskie Biuro Geod,Klasyfik.iI Rekultywacji Gruntów G.Kotyński i J.Kołomyjski

15-084 Białystok ul.E.Orzeszkowej 32

           35

 

2

POLKART J.Janicki sp.jawna

21-500 Biała Podl. ul.Warszawska 14

88

 

3

GEO-IMPEX Sp.Cywilna

Z.Gąsiorowski J.Kwaśniewski

06-400 Ciechanów       ul.17 Stycznia 13

30

 

4

MK-GEo Usługi Geodezyjne  Maciej Kowalski

82-300 Elbląg ul.Bałuckiego 19/9

25

 

5

Okręgowe Przeds.Geod-Kartogr.     Sp. z o.o.

15-225 Białystok ul.Grotgera 14A

69

 

6

GEOCOM Usługi Geodezyjne

26-900 Kozienice            ul. M.Kopernika 8/27

45

 

7

LEVEL Przeds.Geodezyjno-Projektowe Sp.z oo

08-110 Siedlce  ul.Brzeska 97

81

 

8

Usługi Geodez.i Kartograficzne GEOTRASA

93-469 Łódź ul.Załogowa 22

63

 

9

GeoMap Geodeci Uprawnieni

08-110 Siedlce ul.Katedralna 7

100

 

10

Przeds.Usług Geod i Kartogr.GEOIDA

08-110 Siedlce ul.Wyszyńskiego 18

67

 

11

J.Mitelski Pracownia Geoinformatyczna GEOSTREFA

08-110 Siedlce ul.Topolowa 38

79

 

 

Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,

że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna  oferta i nie było wykluczonych ofert .

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy.  

                        Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w następnych.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r , poz. 907 ze zm. )

- dział VI "Środki ochrony prawnej"

 

WICESTAROSTA

Mariusz Kucewicz


 Łosice dnia  21 marca 2014r.

Numer sprawy ZP-272.5.2014.GKN

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.:

       modernizacji  ewidencji  gruntów  obrębu Klimczyce Kolonia gm.Sarnaki (II etap)

 

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Starosta Łosicki  08-200 Łosice ul. Narutowicza 6

Strona www. losice .pl

Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

strona WWW .losice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia :

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji ewidencji gruntów i budynków odpowiadającej wymogom rozporządzenia  ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dn.29.03.2001 r .w sprawie ewidencji gruntów o budynków (Dz.U.nr 38/01 poz.454 ze zm. Dz.U z r.2013 poz.1551 ) zwanego dalej „rozporządzeniem”. Dotychczasowa ewidencja gruntów założona została na podstawie pomiaru bezpośredniego z 1963 r. opartego na słabej osnowie – poligonizacji technicznej V klasy.

 Ewidencja gruntów obrębu Klimczyce Kolonia prowadzona jest w systemie informatycznym EWOPIS-EWMAPA. Ze względu na zbyt mała dokładność określenia położenia punktów granicznych zachodzi konieczność przeprowadzenia kolejnego etapu modernizacji.

Informacja z sesji otwarcia ofert (04.04.2014)

application/msword ZP-Informacja z sesji otwarcia ofert 5-2014 ewid gr.doc (46.0 KiB)


Łosice 11.03.2014 r.

GKN.272.1.2014

 

O g ł o s z e n i e

 

            Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania  przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14 000 euro  Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego do przystąpienia do przetargu na Uporządkowanie ewidencyjnej mapy numerycznej w zakresie granic na obszarach posiadających pokrycie mapą zasadniczą

 

1.  Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia -  według załącznika nr 1

.

2. Maksymalny termin wykonania zamówienia -   15 czerwca 2014 r.

 

3. Kryteria oceny ofert  -  najniższa  cena  100%

 

4. Termin składania ofert –  18 marca 2014 r. do godz.12.00

 

            Do przetargu przystąpić mogą osoby posiadające praktyczne umiejętności pracy w systemie EWMAPA. Na potwierdzenie powyższego  do oferty załączyć należy dokumenty potwierdzające ten fakt w postaci wykazu należycie wykonanych prac lub referencji. Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej   wykonania 4 prac  o wartości jednostkowej ponad  5000 zł w ciągu ostatnich 3 lat. W przypadku dołączania tyko wykazu prac należy podać kontakt telefoniczny do zamawiającego w celu  zapewnienia możliwości weryfikacji.

Oferty należy składać w formie pisemnej,  faxem  lub pocztą elektroniczną na adres powiat@losice.pl .W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość opracowania oraz cenę jednostkową jako podstawę kalkulacji.

Zastrzegamy możliwość zawarcia umowy na część zadania – do wysokości posiadanych środków. W takim wypadku ostateczna wartość pracy zostanie ustalona w drodze negocjacji  na podstawie stawek jednostkowych określonych w ofercie.  W przypadku rzeczywistej ilości działek przekraczającej 110% ilości podanej w Opisie przedmiotu zamówienia będzie złożone zamówienie dodatkowe o wartości ustalonej według stawek z oferty.

            W umowie zawarta będzie klauzula o udzieleniu na wykonane dzieło gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru.

       Dodatkowe informacje można  uzyskać  pod  telefonem  83-357 27 23 w godzinach 8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl. 

 

Starosta 

Czesław Giziński 

Otrzymują:                             

- tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łosicach                            

- strona internetowa Starostwa Łosickiego                                           

WC


Łosice dnia  06 marzec 2014r.

ZP.272.4.2014

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)

Starosta Powiatu Łosickiego ul. Narutowicza 6,08-200 Łosice - informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi audytu projektu pn.: „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi”


Łosice dnia 3 marzec 2014r.

ZP.272.3.2014

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)

Starosta Powiatu Łosickiego ul. Narutowicza 6,08-200 Łosice - informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz samochodu operacyjno – sztabowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -0 Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, Priorytet 2 – Poprawa jakości życia, Zadanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

07.02.2014r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na:

„Wykonaniu usługi audytu projektu pn.: Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi”

Informacje z sesji otwarcia ofert:

application/pdf Informacja z Sesji otwarcia ofert Audyt.pdf (635.8 KiB)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

29.01.2014

dot.: Przetarg nieograniczony

Zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz samochodu operacyjnego w ramach projektu pn. „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi”

Z powodu zmian w SIWZ termin składania ofert zostaje przedłużony do 24.02.2014r. do godz. 10:30.


UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

06.02.2014

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi audytu projektu pn. "Rozwój Współpracy Transgranicznej w celu ochrnony ludzi i środowoska w obszarze przygranicznym Polski i Biaorusi"

Szczegóły w załączniku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

24.01.2014

Dot.: Przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na:

„Wykonaniu usługi audytu projektu pn.: Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi”


Łosice dnia  12 grudnia 2013r.

ZP-272.3..2013

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt .1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. jednolity tekst ustawy z dnia

( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759  z późniejszymi . zmianami. ) 

Starosta Powiatu Łosickiego ul. Narutowicza 6,08-200 Łosice - informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. " Usługa zarządzania i rozliczania w ramach projektu

Partnerskiego pn: Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi”.

Pliki do pobrania:

application/pdf Scan1911.pdf (473.5 KiB)


Łosice dnia 11.12.2013r.

Numer sprawy: ZP.272.3.2013

 

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie :

„Usługa zarządzania i rozliczania projektu Partnerskiego pn: Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  - 57 882,24 zł brutto. 

Pliki do pobrania:

application/pdf Scan1910.pdf (261.1 KiB)


2013.12.02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: Przetargu nieograniczonego na  usługę polegającą na:

 

 „Zarządzaniu i rozliczaniu projektu Partnerskiego pn.: Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białoruś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.


 Łosice, dnia  26 listopada 2013

ZAMAWIAJĄCY:

Starostwo Powiatowe w Łosicach

ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

 

Nr sprawy: ZP.272.2.2013

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r.  poz. 907, 948 i 1047), określonego w art. 4 pkt. 8 na:

 

Tytuł zamówienia: Utwardzenie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.


Zamiar ogłoszenia przetargu na wozy strażackie

2013.11.22

W związku z podpisaną przez Powiat Łosicki umową grantową w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś Ukraina 2007 - 2013 informujemy o zamiarze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ratownictwa technicznego, 1 ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z przyczepą sprzętową oraz 1 samochodu operacyjno-sztabowego (osobowego) realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013, Priorytet 2 – Poprawa jakości życia, Zadanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym.


Nr sprawy: ZP.272.2.2013 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe

 

Ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro

 w sprawie udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, 948 i 1047), określonego w art. 4 pkt. 8. 

Starostwo Powiatowe w Łosicach ul. Narutowicza 6 zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Utwardzenie placu przy Starostwie Powiatowym w Łosicach”

Ofertę na załączonym formularzu prosimy składać w siedzibie Zamawiającego adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice w terminie do dnia 25 listopada 2013r. do godz. 12.00, pokój nr 29 (I piętro) lub przesłać na nr faksu 83/359 03 34 lub poczty elektronicznej e-mail: powiat@losice.pl. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną należy potwierdzić dosyłając dokumenty do Zamawiającego.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę na wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym zapytaniem.

 Do pobrania:


                                   Łosice 28.10..2013 r

GKN.272.10.2013                                       

O g ł o s z e n i e

            Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania  przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14 000 euro  Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego do przystąpienia do przetargu na Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wyznaczenie granic działki pod budynkami

 

1.  Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia -  Wydzielenie z działki należącej do Skarbu Państwa i oznaczonej  nr 47 we wsi Raczki gm. Sarnaki  części pod budynkami  stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot  własności

.

2. Maksymalny termin wykonania zamówienia -   30 listopada 2013 r.

 

3. Kryteria oceny ofert  -  najniższa  cena 

 

4. Termin składania ofert –  4 listopada  2013 r. do godz.10.00

 

            Do przetargu przystąpić mogą osoby posiadające uprawnienia zawodowe z zakresu 2 . Na potwierdzenie tego  do oferty załączyć należy kopię uprawnień.

Oferty należy składać w formie pisemnej,  faxem  lub pocztą elektroniczną na adres powiat@losice.pl .W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość opracowania oraz cenę jednostkową jako podstawę kalkulacji.

            W umowie zawarta będzie klauzula o udzieleniu na wykonane dzieło gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru.

 

       Dodatkowe informacje można  uzyskać  pod  telefonem  83-357 27 23 w godzinach 8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl.


Łosice 25.10..2013 r.

GKN.272.9.2013 

 O g ł o s z e n i e

Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania  przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14 000 euro  Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego do przystąpienia do przetargu na Uwiązanie geodezyjnej sieci poligonowej obrębu Klimczyce Kolonia połączone z jej wzmocnieniem przez pomiar dodatkowych elementów usztywniających.

 

1.  Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia -  według załącznika nr 1

.

2. Termin wykonania zamówienia -   30 listopada 2013 r.

 

3. Kryteria oceny ofert  -  najniższa  cena

 

4. Termin składania ofert –  31 października  2013 r. do godz.10.00

 

Do przetargu przystąpić mogą osoby posiadające uprawnienia z zakresu 1.

 Na potwierdzenie tego  do oferty załączyć należy kopię dokumentu o nadaniu uprawnień.

Oferty należy składać w formie pisemnej,  faxem  lub pocztą elektroniczną na adres powiat@losice.pl .W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość opracowania.

            W umowie zawarta będzie klauzula o udzieleniu na wykonane dzieło gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru.

 

       Dodatkowe informacje można  uzyskać  pod  telefonem  83-357 27 23 w godzinach 8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl.  


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania  przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14 000 euro  Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego do przystąpienia do przetargu na Uporządkowanie ewidencyjnej mapy numerycznej w zakresie granic na obszarach posiadających pokrycie mapą zasadniczą

 

1.  Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia -  według załącznika nr 1

.

2. Maksymalny termin wykonania zamówienia -   30 listopada 2013 r.

 

3. Kryteria oceny ofert  -  najniższa  cena  70% ; termin  30%

 

4. Termin składania ofert –  8 października  2013 r. do godz.12.00

 

            Do przetargu przystąpić mogą osoby posiadające praktyczne umiejętności pracy w systemie EWMAPA. Na potwierdzenie tego  do oferty załączyć należy dokumenty potwierdzające ten fakt w postaci wykazu wykonanych prac lub referencji.

Oferty należy składać w formie pisemnej,  faxem  lub pocztą elektroniczną na adres powiat@losice.pl .W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość opracowania oraz cenę jednostkową jako podstawę kalkulacji.

Zastrzegamy możliwość zawarcia umowy na część zadania – do wysokości posiadanych środków. W takim wypadku ostateczna wartość pracy zostanie ustalona w drodze negocjacji  na podstawie stawek jednostkowych określonych w ofercie.  W przypadku rzeczywistej ilości działek przekraczającej 110% ilości podanej w Opisie przedmiotu zamówienia będzie złożone zamówienie dodatkowe o wartości ustalonej według stawek z oferty.

            W umowie zawarta będzie klauzula o udzieleniu na wykonane dzieło gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru.

 

       Dodatkowe informacje można  uzyskać  pod  telefonem  83-357 27 23 w godzinach 8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl.  


 

 

O g ł o s z e n i e

            Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania  przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14 000 euro  Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego do przystąpienia do przetargu na Uporządkowanie ewidencyjnej mapy numerycznej w zakresie budynków wykazanych w ewidencji gruntów i budynków gmin Huszlew, Łosice i Olszanka

 

1.  Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia -  według załącznika nr 1.

2. Termin wykonania zamówienia -   30 listopada 2013 r. 

3. Kryteria oceny ofert  -  najniższa  cena 

4. Termin składania ofert –  27 września  2013 r. do godz.12.00

 

            Do przetargu przystąpić mogą osoby posiadające praktyczne umiejętności pracy w systemie EWMAPA. Na potwierdzenie tego  do oferty załączyć należy dokumenty potwierdzające ten fakt w postaci wykazu wykonanych prac lub referencji.

Oferty należy składać w formie pisemnej,  faxem  lub pocztą elektroniczną na adres powiat@losice.pl .W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość opracowania oraz cenę jednostkową jako podstawę kalkulacji.

Zastrzegamy możliwość zawarcia umowy na część zadania – do wysokości posiadanych środków. W takim wypadku ostateczna wartość pracy zostanie ustalona w drodze negocjacji  na podstawie stawek jednostkowych określonych w ofercie.

            W umowie zawarta będzie klauzula o udzieleniu na wykonane dzieło gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru.

        Dodatkowe informacje można  uzyskać  pod  telefonem  83-357 27 23 w godzinach 8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl.


GKN .272.5.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Łosicki niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w terminie do 20 października 2013 r. ustalenia linii brzegu rzeki Bug w Mężeninie gm. Platerów na długości ok.500 m.

Oferty należy składać do dnia 13.08.2013 r. listownie na adres Starostwa Powiatowego w Łosicach ul.Narutowicza 6, faxem na nr (083) 357-19 88 lub mailem geodezja@losice.pl podając cenę netto i brutto za całość opracowania. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (083)357 19 19 w dni robocze w godzinach 8-15.


GKN .272.6.2013 r. 

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Łosicki niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w terminie do 30 września 2013 r. klasyfikacji gleboznawczej gruntów zmienionych użytków rolnych na 3 rozproszonych obiektach (działkach lub grupach działek przyległych) powiatu łosickiego (według wykazu załączonego do niniejszego ogłoszenia).


 Łosice dnia  23 lipca 2012r.

Numer sprawy ZP-272.1.2013

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: Przetargu nieograniczonego na  usługę polegającą na:

 „Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a  ustawy   „Prawo o ruchu drogowym”.

 


Numer sprawy: ZP.272.1.2013

Łosice dnia 23 sierpnia 2013r.

 

 INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie :

Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 A ustawy „ Prawo o ruchu drogowym”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  - 26 747zł brutto .

 Starosta Łosicki informuje,  że w dniu 2013-08-20 o godzinie 11 00 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty: 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena  brutto zł.

 

Inne informacje

1

 Firma Handlowo-Usługowa HADES

Kinga Wierzbicka

 

ul. Krasińskiego 1/2

08-200 Łosice

13 259,40

 

 

 

Starosta

mgr inż. Czesław Giziński


ZP-272.1.2013

Łosice dnia  23 sierpnia 2013r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt .1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759  z późniejszymi . zmianami. ) 

Starosta Powiatu Łosickiego ul. Narutowicza 6,08-200 Łosice - informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. " Usuwanie pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”

wybrana została oferta:

 

Firma Handlowo – Usługowa „Hades” Kinga Wierzbicka ul. Krasińskiego 1/2, 08-200 Łosice  .

 

Uzasadnienie wyboru:  jedyna  ( ważna oferta) .

W postępowaniu zostały złożone oferty przez:

 

L. p.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Ilość uzyskanych

punktów (jedynie kryterium cena)

Uwagi

1

Firma Handlowo – Usługowa „ Hades” Kinga Wierzbicka

ul. Krasińskiego 1/2

08-200 Łosice

100

 

 

GF

 

Starosta

mgr inż. Czesław Giziński

Łosice 9.04.2013 r.

 

GKN.272.2.2013

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Starosta  Łosicki informuje, że na ogłoszenie o przetargu na „Dokumentację do uregulowania tytułu własności gruntów zajetych pod poszerzony pas drogi powiatowej Szydłówka-Bejdy o długości 2,7 km” wpłynęło  7 ofert od następujących wykonawców:

 

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

Uwagi

1

Szyszka Mirosław- Usługi Geod. i Kart.

Nowy Targ

25 500

 

2

„GeoInvest” Marcin Rudaś

Łosice

18 900

 

3

„Pomiar” Marcin Sidun

Łosice

21 600

 

4

„Level” Sp.z oo Przeds.Geodez-Proj

Siedlce

28 800

 

5

„Cadastre” Sp.z oo

Biała Podlaska

22 900

 

6

„Geoida” Przeds. Usług Geod. i Kart

Siedlce

31 262

 

7

„Pion II” inż. J.Ptaszyński

Łosice

22 000

 

8

„JPS-Geodeta” Jacek Sogała

Warszawa

55 350

 

 

 

Przetarg wygrał „GeoInvest” Marcin Rudaś, który zaoferował najniższą cenę 18 900 zł brutto.

 

 

Z up. Starosty

Walerian Chlebiński


Łosice 20.03.2013 r.

 

GKN.272.2.2013

 

O g ł o s z e n i e

 

 

            Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania  przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14 000 euro  Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające uprawnienia do sporządzania dokumentacji do celów prawnych do przystąpienia do przetargu na sporządzenie dokumentacji dla potrzeb komunalizacji w ramach zadania  „Uregulowanie tytułu własności gruntów

zajętych pod poszerzony pas drogi powiatowej Szydłówka-Bejdy o długości  2,7 km”

 

1.  Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia -  według załącznika nr 1

.

2. Termin wykonania zamówienia -   6 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

3. Kryteria oceny ofert  -  najniższa  cena

 

4. termin składania ofert –  9 kwietnia 2013 r. do godz.12.00

 

            Przesyłając powyższe zaproszenie oczekujemy na pisemne oferty zawierające cenę  netto i brutto  wykonania w/w  prac  zgodnie z warunkami określonymi  w  załączniku oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe .

Dodatkowe informacje można  uzyskać  pod  telefonem  83-357 27 23 w godzinach

8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl. 

 

 

Z up. Starosty

 Walerian Chlebiński

Otrzymują:

- tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łosicach

- - podmioty wykonawstwa geodez lokalnego rynku

 

WC


 Łosice dnia  21 grudnia  2012r.

ZP.272.5.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt .1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. jednolity tekst ustawy z dnia

25 czerwca 2010r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn.  zm. ) 

Starosta Łosicki  ul. Piłsudskiego 6,08-200 Łosice - informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "zaciągniecie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

pożyczek i kredytów .

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie  Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena oferty – 263 031,15 zł, najwyższa ilość uzyskanych punktów

w trakcie oceny.

W postępowaniu zostały złożone oferty przez:

 

L.p.

               Nazwa oferenta

           Adres oferenta

Ilość uzyskanych

punktów

Uwagi

1.

Nordea Bank Polska S.A

ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia

87,80

 

 

2.

Bank Spółdzielczy w Łosicach

ul. Bialska 6 , 08-200 Łosice

83,56

 

3

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

100

 

 

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 28. 12. 2012r. 

Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w następnych.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010r Nr 113, poz 759 ze zm. )

- dział VI "Środki ochrony prawnej"

 

 

GF.

Starosta Łosicki

 

mgr inż. Czesław Giziński


Łosice dnia 21  grudnia  2012r.

Numer sprawy: ZP.272.5.2012

 

 

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na wykonanie  : zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości

1200 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  -  320 000,00zł.

 

Starosta Łosicki informuje,  że w dniu 2012 -12- 21 o godzinie 10 20 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena  zł.

 Marża %

Prowizja %

1

Nordea Bank Polska S.A.

ul. Kielecka 2

81-303 Gdynia

299579,74

1,95%

0,20%

2

Bank Spółdzielczy w Łosicach

ul. Bialska 6

08-200 Łosice

314769,62

2,20%

0,50%

 

3

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

263031,15

0,74%

1,90%

 

 

Starosta Łosicki

 

mgr inż. Czesław Giziński


Numer sprawy ZP-272.5.2012                           Łosice dnia 11 grudnia   2012r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:                                                                                                                                                                               zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

 

Statut Powiatu znajduje się w zakładce POWIAT ŁOSICKI >>>


Łosice 5.12.2012 r

GKN .272.1.10.2012 r.

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

         Starosta  Łosicki  niniejszym  zaprasza  do  złożenia  oferty  na  wykonanie

w terminie do 15 lutego 2013 r. uzgodnienia części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i gminy Sarnaki  .

         Zakres  wymaganych prac zawiera złącznik do niniejszego ogłoszenia.

     Niniejsze  zaproszenie  skierowane  jest  do  podmiotów  posiadających  uprawnienia z zakresu 2 określone w art.43 ustawy z dn.17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzna (jt.Dz.U z 2010 r. nr 193 poz.1287 ze zm.) . Kopię dokumentu poświadczającego kwalifikacje należy dołączyć do oferty. 

        Oferty należy składać do dnia 17.12. 2012 r listownie na adres Starostwa Powiatowego w Łosicach ul.Narutowicza 6, faxem na nr (083) 357-19 88 lub mailem geodezja@losice.pl podając cenę netto i brutto za całość opracowania.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (083)357-27-23 w dni robocze w godzinach 8-15.

         Umowa zostanie podpisana z tym oferentem, który przedstawi najkorzyst-niejszą ofertę cenową.-

         Postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14000 euro.-

 

                                                                                             

Z up.Starosty

 

Geodeta Powiatowy

 Walerian  Chlebiński


Łosice 10.10.2012 r

GKN .272.1.9.2012 r. 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

         Starosta  Łosicki  niniejszym  zaprasza  do  złożenia  oferty  na  wykonanie

w terminie do 30 listopada 2012 r. klasyfikacji  gleboznawczej  zmienionych użytków gruntowych   na  8  rozproszonych  obiektach  (działkach lub grupach działek przyległych)  położonych  na terenie  5 obrębów powiatu  łosickiego.


Łosice 9.10.2012 r

GKN .272.1.7 .2012 r.

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

 

         Starosta  Łosicki  niniejszym  zaprasza  do  złożenia  oferty  na  wykonanie

w terminie do 12 listopada 2012 r. mapy podziału działki nr 501/5 położonej w Nowej Kornicy (własność powiatu łosickiego).

Należy wykonać pomiar, dokumentację podziału i utrwalenie nowej granicy zgodnie ze szkicowym projektem dostarczonym przez zamawiającego.


Łosice 9.10.2012 r

GKN .272.1.8.2012 r. 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

 

         Starosta  Łosicki  niniejszym  zaprasza  do  złożenia  oferty  na  wykonanie

w terminie do 9 listopada 2012 r. klasyfikacji  gleboznawczej  gruntów rolnych zalesionych   na  18  rozproszonych  obiektach  (działkach lub grupach działek przyległych)  położonych  na terenie  12 obrębów powiatu  łosickiego (według załączonego wykazu).Zalesienia były dokonane w latach 2008 i 2009  na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.06.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne” objętego planem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U nr 114 poz.786). 


Łosice, dnia 1.10.2012 r

 

Zarząd Powiatu Łosickiego

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację)

 

na wynajem lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach

( budynek w którym mieści się Sąd Rejonowy Zamiejscowy Wydział KW - wejście od strony południowej) .

Lokal  Nr 1 ( według załącznika )o pow. 53,2 m2 składającego się z 2 pokoi wraz z jednym pomieszczeniem sanitarnym i wspólnym korytarzem.

 

Przedmiotem przetargu jest ustalenie czynszu za najem lokalu miesięcznie.

 

Cena wywoławcza za najem lokalu wynosi 1,00 zł/m2 miesięcznie.

 

Oprócz czynszu najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu są to:

  • koszty ogrzewania zgodne ze stosowanymi stawkami przez dostawcę liczone w stosunku do zajmowanej powierzchni,
  • wodę oraz odprowadzenie ścieków wg miesięcznej stawki ryczałtowej ponoszonej przez wynajmującego,
  • koszty wywozu nieczystości stałych na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Najemcę bezpośrednio z odbiorcą nieczystości,
  • koszty energii na podstawie odczytu podliczników zainstalowanych w poszczególnych lokalach.

 

Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łosicach Nr 90803800070010110120000120 z dopiskiem ,,wadium – najem lokalu  ” lub do kasy Starostwa najpóźniej do 31.10.2012 r.

 

Wadium przepada na rzecz Starostwa Powiatowego jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy najmu. Pozostałe wadia zwraca się po 7 dniach po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

 

Wysokość minimalnego postąpienia w przetargu ustala się na kwotę  1,00 zł./m2. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od daty  podpisania.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2012 r.  o godz. 1200, w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Łosicach ul Narutowicz 6 , pokój nr 15.

 

Osoby uczestniczące w przetargu powinny przed rozpoczęciem przetargu przedstawić:

  • pełnomocnictwo do reprezentowania, chyba że podmiot ubiegający się o lokal bierze w przetargu udział osobiście,
  • oryginał wpłaty wadium,
  • w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej -  odpis z KRS lub innego właściwego rejestru, z którego wynikało będzie, jakie osoby uprawnione są do reprezentowania podmiotu.

 

Przetarg uznaje się za ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej.

Starosta zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji o przetargu udziela P. Franciszek Głuchowski tel. 83 357-19-32


Łosice dnia 26.09.2012 r.

Numer sprawy GKN-272.6.2012

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: Wznowienia znaków geodezyjnej osnowy poziomej szczegółowej i pomiarowej

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Starosta Łosicki  08-200 Łosice ul.Narutowicza 6

Strona   www. losice.pl  tel. 83 357 27 23   fax. 83 357 19 88

Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu określonego Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 14000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Starosty Łosickiego z dn.15 marca 2010 r. nr 7/2010.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Warunki techniczne zamówienia zamieszczone są na stronie internetowej: www.losice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

            Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uzupełnieniu zniszczonych znaków geodezyjnej osnowy poziomej (ok.40 szt) na obszarach zainwestowanych powiatu łosickiego (grupy 2-3 punktów), dokonanie pomiaru kontrolnego, obliczeń i aktualizacji opisów topograficznych zgodnie z Warunkami Technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające

Główny przedmiot

71.35.50.00-1

 

 

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

30 listopada 2012 r. 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:

       O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, której podstawową dziedzina są prace geodezyjne i kartograficzne, a ponadto

 a) spełniają wymogi określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają

     wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 24 ustawy

 b) udzielą gwarancji na wykonane prace na okres 12 miesięcy

   c) posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu prac geodezyjnych

Na potwierdzenie spełnienia tych warunków oferenci złożą stosowne oświadczenia jako załączniki do oferty. Dla uznania spełnienie warunku wymienionego pod lit.c  wymagana  będzie kopia świadectwa uprawnień zawodowych  z zakresu 1.

          Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za całość zadania oraz –dodatkowo-ceny jednostkowe za punkt osnowy szczegółowej i pomiarowej, ponieważ zakres zadania może być zmieniony stosownie do posiadanych środków.-

 

VIII. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium  - cena najniższa

 100 pkt.

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Pisemne oferty należy składać do dnia: 3.10.2012 r. do godz. 12 00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach  ul. Narutowicza 6 , 08-200 Łosice  pokój 29

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 3.10.2012 r, o godz. 13 00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach

ul. Narutowicza 6

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 20 dni.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

     Przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających (do 10% wartości zamówienia) w przypadkach  występowania takich ubytków w osnowie- nieznanych zamawiającemu w chwili ogłaszania przetargu- które powinny być uzupełnione dla zapewnienie jej funkcjonalności.

 

S T A R O S T A

 mgr inż. Czesław Giziński

 

Załączniki:Łosice dnia  31.07.2012 r.

Numer sprawy ZP-272.4.2012.GKN

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: Modernizacji ewidencji gruntów  obrębu Rudnik gmina Łosice

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Starosta Łosicki  08-200 Łosice ul.Narutowicza 6

Strona   WWW. losice .pl

Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu określonego Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 14000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Starosty Łosickiego z dn.15 marca 2010 r. nr 7/2010.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

strona WWW.losice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające

Główny przedmiot

74.27.4100-1

 

 

74.27.4300-3

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

7 miesięcy od podpisania umowy.

Celem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji ewidencji gruntów i budynków odpowiadającej wymogom rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.29.03.2001 r.

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U Nr 38 poz.454)

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, której podstawową dziedzina są prace geodezyjne i kartograficzne, a ponadto

a)    spełniają wymogi określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 24 ustawy

b)    posiadają uprawnienia do wykonywania dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych

c)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d)    udzielą gwarancji na wykonane prace na okres 24 miesięcy

e)    przyjmują warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium  - cena najniższa

 100 pkt.

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 14.08.2012 r. do godz. 12 00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach  ul. Piłsudskiego 6 , 08-200 Łosice ,pokój 61

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 14.08.2012 r, o godz. 13 00 .

w Starostwie Powiatowym w Łosicach ul. Krasickiego 1.

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 20 dni.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

 

 

 

S T A R O S T A