Centralna Baza Ofert Pracy

Poniższy link przekierowuje do strony Publicznych Służb Zatrudnienia obsługujących Centralną Bazę Ofert Pracy zawierającą oferty pracy z terenu całego kraju.

Centralna Baza Ofert Pracy >>>


Aktualne oferty pracy

Wyniki naboru na Inspektora ds. księgowości

Informacja o zakończeniu naboru na stornie BIP:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/232051


Konkurs na stanowisko Inspektora ds. księgowości - I etap rekrutacji

Wyniki z I etapu rekrutacji BIP:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/231996


Konkurs na stanowisko Inspektora ds. księgowości

Więcej informacji na stronie BIP:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/231915


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łosicach

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/231632


INFORMACJA Z PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI

lista kandydatów spełniających wymagania formalne na Kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjneg Szkół w Łosicach

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/231633


KONKURS NA STANOWISKO

    Zarząd Powiatu Łosickiego ogłosił konkurs: na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach w Łosicach.

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/ActDetails/135937,


KONKURSY NA STANOWISKA

    Zarząd Powiatu Łosickiego ogłosił trzy konkursy: na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łosicach, na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach oraz na stanowisko kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łosicach.

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa:

na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łosicach,

na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach,

na stanowisko kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łosicach.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Z dnia 31.03.2016r.

 

Wyniki  przeprowadzonego naboru na  Lokalnego Animatora Sportu na boisku Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach w ramach projektu „Animator Moje Boisko ORLIK 2012”

 

W dniu 31 marca 2016 r. Komisja Konkursowa wybrała następujące osoby: 

 1.   Pan Marek Szaniawski
 2.   Pan Paweł Muder

 

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:

 1. Leszek Szyc   – Kierownik PZEAS w Łosicach
 2. Wanda Frączek   – Członek Zarządu Powiatu
 3. Małgorzata Węgrzyniak   – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach

ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO

OGŁASZA NABÓR NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH

PROGRAMU  MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

„LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

 

Uwaga: przewiduje się zatrudnienie dwóch osób na niżej wymienionych warunkach:

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie na okres zgodny z zasadami projektu „Lokalny Animator Sportu” określonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  tj. od 01.04.2016r. do 31.12.2016r.

W okresie 1 miesiąca liczba godzin pracy wynosi 80, przy czym:

40 godzin – umowa z Zespołem Szkół Nr1 w Łosicach,

40 godzin – umowa z podmiotem, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu przez Ministra Sportu i Turystyki.

W przypadku nie otrzymania dofinansowania wynagrodzenia z projektu „Lokalny Animator Sportu”  zatrudnienie obejmujące łącznie 80 godzin  zajęć uzyska jeden animator.

I. Wymagania niezbędne:

1)      kandydat ukończył(a) 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

2)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

3)      nie był(a) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie,

4)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5)      posiada odpowiednie kwalifikacje uprawniające do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu Łosickiego poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych,

2)      działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej poprzez profesjonalną ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych,

3)      organizację imprez i rozgrywek sportowych,

4)      włączenie innych instytucji i organizacji działających na terenie gminy do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie działania programu „Lokalny Animator Sportu”,

5)      współpracę z nauczycielami szkół z terenu gminy w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,

6)      inicjowanie i prowadzenie akcji promujących sport,

7)      prowadzenie wymaganej dokumentacji.

III. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Łosicach tj. proponowany zakres zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych w trakcie trwania programu w postaci szczegółowego harmonogramu przy uwzględnieniu 80 godzin zajęć w miesiącu,

4)      kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień do prowadzenia zajęć,

5)      inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne,

6)      oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

7)      oświadczenie o niekaralności,

8)      oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

9)      oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw  publicznych.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku,  poz. 2235).

Oferty należy składać w Powiatowym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Łosicach ul Piłsudskiego 6/42  w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem Dotyczy: Lokalny Animator Sportu w terminie do dnia 29.03.2016r.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz merytoryczne sprawdzenie koncepcji funkcjonowania programu.

II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji programu – Lokalny Animator Sportu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie, dlatego brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Łosickiego oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Łosicach pod numerem telefonu 83/357 00 02.

 

 Zarząd Powiatu Łosickiego

 


Łosice, dnia 09.03.2016r.

OA. 2110.3.2016

 

INFORMACJA

STAROSTWO POWIATOWE

 W ŁOSICACH, 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6

 

Informuję, że w wyniku zakończenia przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka na ½ etatu w Starostwie Powiatowym w Łosicach Komisja wyłoniła do zatrudnienia;

 

Pana Arkadiusza Ozioro – Koszelówka  

 

UZASADNIENIE

Pan Arkadiusz Ozioro zam. Koszelówka , spełnił wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu. Uzyskał wysoki wynik z przeprowadzonego pisemnego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Na 40 możliwych punktów uzyskał 35,75pkt. Co stanowi 89%.  Pan Arkadiusz Ozioro ukończył studia stacjonarne na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach o kierunku informatyka w specjalności programowanie systemów i baz danych. Posiada wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku informatyka.

 

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:

1. Przewodniczący Komisji – Czesław Giziński

2. Członek Komisji – Walerian Chlebiński

3. Członek Komisji - Marianna Hryciuk

 


Starosta Łosicki

/-/ mgr inż. Czesław Giziński


Łosice, dnia 09.03.2016r.

OA. 2110.1.2016

 

STAROSTWO POWIATOWE

 W ŁOSICACH, 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6

 

Informuję, że w wyniku zakończenia przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: starszy specjalista ds. księgowości na 1 pełen etat w Starostwie Powiatowym w Łosicach Komisja wyłoniła do zatrudnienia;

 

Panią Katarzynę Demianiuk – Czeberaki

 

UZASADNIENIE

Pani Katarzyna Demianiuk zam. Czeberaki, spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu. Uzyskała wysoki wynik z przeprowadzonego pisemnego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Na 40 możliwych punktów uzyskała

32,5 pkt. co stanowi 81%.  Pani Katarzyna Demianiuk ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku ekonomia w zakresie rachunkowości i finansów w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawie. Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie w zakresie rachunkowość i controlling. Posiada wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku starszego specjalisty ds. księgowości.

 

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:

1. Przewodniczący Komisji – Czesław Giziński

2. Członek Komisji – Julia Walczyńska

3. Członek Komisji - Marianna Hryciuk

 

Starosta Łosicki

/-/ mgr inż. Czesław Giziński


 Łosice, dnia 24.02.2016r.

OA.2110.3.2016

 

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko  pracy informatyka w Starostwie Powiatowym w Łosicach.

 

  Wymagania formalne określone w ogłoszeniu Nr OA.2110.3.2016 z dnia 11 lutego 2016r. spełnili i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji niżej wymienieni kandydaci:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania

 1. Arkadiusz Ozioro – Koszelówka
 2. Łukasz Michał Wiesner - Łosice

 

Powyżsi Panowie zostaną poinformowani telefonicznie i pocztą e-mail o miejscu i czasie dalszego postepowania konkursowego.

 

 Starosta Łosicki

/-/ Czesław Giziński


Łosice, dnia 24.02.2016r.

OA.2110.1.2016

 

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko  pracy starszego specjalisty ds. księgowości w Starostwie Powiatowym w Łosicach.

 

  Wymagania formalne określone w ogłoszeniu Nr OA.2110.1.2016 z dnia 9 lutego 2016r. spełniła i zakwalifikowała się do dalszego etapu rekrutacji niżej wymieniona kandydatka:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania

 1. Katarzyna Demianiuk – Czeberaki

 

Powyższa Pani zostanie poinformowana telefonicznie i pocztą e-mail o miejscu i czasie dalszego postepowania rekrutacyjnego.

 

 

                                                                                              

Starosta Łosicki

 /-/ Czesław Giziński


Łosice, dnia 10.02.2016

OA.2110.3.2016

 

STAROSTA POWIATU ŁOSICKIEGO

OGŁASZA  

NABÓR KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH
UL. NARUTOWICZA 6
08 – 200 ŁOSICE

Stanowisko  -  Informatyk, 1/2 etatu
w Starostwie Powiatowym w Łosicach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE - (konieczne)

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiada wykształcenie wyższe (informatyczne),
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. staż pracy, w tym  doświadczenie na stanowisku informatyka,
 8. znajomość ustaw:

1) o informatyzacji,

2) o finansach publicznych,

3) o zamówieniach publicznych,

4) o samorządzie powiatowym,

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. praktyczna znajomość technologii wykorzystywanych w przewodowych i bezprzewodowych sieciach teleinformatycznych,  
 2. umiejętność zarządzania środowiskiem bazodanowym,
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznych,
 4. znajomość programu umożliwiającego utrzymanie i wprowadzanie zmian na stronie internetowej,
 5. znajomość systemu operacyjnego MS Windows od strony administratora,
 6. umiejętność samodzielnej organizacji pracy, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,
 7. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 Informatyk zapewnia obsługę w funkcjonowaniu sieci komputerowej, informatycznej, teleinformatycznej, serwerowej, strony internetowej, bip-u, drukarek, kopiarek itp. główne zadania to:

1. administrowanie siecią komputerową,

2. zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych,

3. nadzorowanie, udzielanie konsultacji i pomoc pracownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,

4. nadzorowanie nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania w razie potrzeb modyfikowanie,

5. administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony,

6. odpowiedni dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki,

7. zabezpieczenie urządzeń i systemu informatycznego służących do przetwarzania danych osobowych,

8. konserwacja oraz naprawy sprzętu komputerowego,

9. wprowadzenie i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania systemów baz danych i aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów, zapewnienie ich dostępności, integralności i bezpieczeństwa,

10. utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i oprogramowania, zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji zasobów sprzętowych (serwerów, komputerów i aktywnych elementów w sieci komputerowej),

11. administrowanie użytkownikami systemów informatycznych zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa,

12. administrowanie systemem poczty elektronicznej,

13. administrowanie zdalnym dostępem do zasobów informatycznych,

14. określanie potrzeb w zakresie licencjonowania i uaktualniania systemów oprogramowania i aplikacji, ich wdrażanie i dostosowanie do wymagań i potrzeb użytkowników,

15. archiwizowanie systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,

16. współpracowanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie tworzenia i realizacji obowiązujących zasad polityki bezpieczeństwa.

17. nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,

18. administrowanie i sprawowanie nadzoru technicznego nad stroną internetową urzędu,

19. prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów.

20. dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego zgodnie z zamówieniami publicznymi, oraz utylizowanie zużytego sprzętu

21. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej uczestnictwa w projektach informatycznych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

 

WARUNKI PRACY NA DANYM STANOWISKU

 

Zmienne tempo pracy, praca biurowa, umysłowa, częste kontakty z pracownikami, sytuacje kryzysowe i stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA

 

**W miesiącu styczniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Łosicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach,
 4. kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 5. referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada),
 6. kopii dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectw pracy, w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie lub umowę o prace bez wynagrodzeń)
 7. kopii dokumentów innych potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, umiejętnościach),
 8. oświadczenie poświadczające obywatelstwo kandydata,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawa z dnia 20.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1182, ze zm. ).
 1. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego),
 2. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku informatyka 
  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań niezbędnych ( koniecznych ) związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-7.

Oferty aplikacyjne można składać:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6, sekretariat starosty, pokój nr 29.
 • przesłać na adres urzędu : Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 22 lutego 2016r. do godz. 1200 .

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”.

Wszystkie dokumenty kserowane powinny być potwierdzone wpisem ,,za zgodność z oryginałem” i opatrzone własnoręcznym podpisem.

**Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.].

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko - Informatyka ” Oferty przesłane pocztą – liczy się data dostarczenia do odbiorcy ( data wpływu). 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Powiatu Łosickiego.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie bądź e-mail.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 357 19 27 lub 357 19 29.
 

Starosta Łosicki

/-/ mgr inż. Czesław Giziński

 


Łosice, dnia 10.02.2016

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA

 

 

   Starosta Powiatu Łosickiego unieważnia ogłoszenie o  konkursie na stanowisko informatyka Nr OA. 2110.2.2016 ogłoszone w dniu 09 lutego 2016r.

 

 

 

 

Starosta Łosicki

/-/ mgr inż. Czesław Giziński

 


Łosice, dnia 09.02.2016 r.

OA.2110.1.2016

 

STAROSTA POWIATU ŁOSICKIEGO

OGŁASZA

NABÓR KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH
UL. NARUTOWICZA 6
08 – 200 ŁOSICE

Stanowisko  -  Starszy specjalista ds. księgowości, pełen etat
w Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w Łosicach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE - ( konieczne )

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiada wykształcenie wyższe (preferowane rachunkowość, ekonomia i finanse),
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7.  trzy letni staż pracy, w tym  doświadczenie na stanowisku związanym z księgowością samorządową,
  (budżetową)
 8. znajomość ustaw:

1) o finansach publicznych,

2) o rachunkowości,

3) o sprawozdawczości budżetowej,

4) o samorządzie powiatowym,

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. znajomość obsługi komputera, Word, Excel,
 2. znajomość zasad księgowości budżetowej,  
 3. doświadczenie w pracy w księgowości samorządowej ( budżetowej).
 4. umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, umiejętność radzenia ze stresem.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań referatu finansowego, w szczególności:

1.prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej,                                                                

2. dekretacja i księgowanie zaszłości gospodarczych,                                                         

3. bieżące i okresowe uzgadnianie obrotów i sald księgowych,                                           

4. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej,                                          

5. opracowywanie planów finansowych jednostki budżetowej, oraz planów WPF,           

6. wykonywanie dyspozycji pieniężnych w obrocie bezgotówkowym- wysyłanie przelewów drogą elektroniczną,

7. wykonywanie analizy finansowej z wykonania dochodów i wydatków    budżetowych,                                                                                                            

8. dbałość o przestrzeganie dyscypliny finansowej,                                                            

9. ewidencja i kwalifikowanie wydatków strukturalnych.

 

WARUNKI PRACY NA DANYM STANOWISKU

 

Zmienne tempo pracy, praca biurowa, umysłowa, siedząca, nieraz wymaga podejmowania szybkiego reagowania w celu podjęcia decyzji.

 

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA

 

W miesiącu styczniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Łosicach , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach,
 4. kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 5. referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada),
 6. kopii dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectw pracy, w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie lub umowę o prace bez wynagrodzeń)
 7. kopii dokumentów innych potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, umiejętnościach),
 8. oświadczenie  poświadczające obywatelstwo kandydata,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawa z dnia 20.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1182, ze zm. ). 
 1. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego),
 2. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku starszego specjalisty ds. księgowości  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań niezbędnych ( koniecznych ) związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1- 7

Oferty aplikacyjne można składać:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6, sekretariat starosty, pokój nr 29.
 • przesłać na adres urzędu : Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  22 lutego 2016r. do godz. 1200 .

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 INNE INFORMACJE

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.)”.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko - starszy specjalista ds. księgowości” Oferty przesłane pocztą – liczy się data dostarczenia do odbiorcy ( data wpływu). 

           

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach,
ul. Narutowicza 6.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Powiatu Łosickiego.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie bądź e-mail.

                                                                                                       Starosta Łosicki

                                                                                              /-/ mgr inż. Czesław Giziński


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PRZEWODNICZCY KOMISJI KONKURSOWEJ

W ŁOSICACH, 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6

 

    Informuje, że w wyniku zakończenia przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko w ramach Projektu ,,Animator – MOJE BOISKO-ORLIK 2012’’ przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach komisja konkursowa wyłoniła do zatrudnienia osobę: 

Pan Marek Szaniawski, zamieszkały w Łosicach. 

 

UZASADNIENIE 

 

Pan Marek Szaniawski uzyskał najlepszy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, posiada odpowiednie kwalifikacje i staż pracy na stanowisko ,,Animator – MOJE BOISKO – ORLIK 2012’’ Przedstawił najlepszą wizję działania obiektu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012. Spełnił wymagania formalne, posiada wykształcenie wyższe magisterskie ukończone na Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych, odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności do pracy animatora. 

 

Skład komisji konkursowej przeprowadzającej nabór:

 

Mariusz Kucewicz – przewodniczący

Leszek Szyc - członek

Iwona Muder – członek

Michał Woliński – członek

Marianna Hryciuk - członek

 

Łosice, dnia 12.06.2012r. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 /-/ Mariusz Kucewicz

 


Łosice, dnia 08.06.2012r.

OA.2121.1.2012

 

 

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko  w ramach Projektu ,, Animator – MOJE BOISKO-ORLIK 2012’’ przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach.

 

 

Wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełnili i zakwalifikowani zostali do następnego etapu rekrutacji niżej wymienieni kandydaci:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania

 1. Marek Szaniawski – Łosice
 2. Mateusz Stasiuk – Łosice

 

Powyższe osoby zostaną poinformowane telefonicznie o miejscu i czasie dalszej rekrutacji.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ Mariusz Kucewicz

 


 

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOSICKIEGO

O NABORZE KANDYDATÓW

 

 

STAROSTA ŁOSICKI
UL. NARUTOWICZA 6
08 – 200 ŁOSICE


(forma zatrudnienia – umowa ZLECENIE)


na stanowisko: w ramach Projektu ,,Animator – MOJE BOISKO-ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiada co najmniej wykształcenie wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. posiada kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. spełnia wymagania PROJEKTU ,,ANIMATOR- MOJE BOISKO-ORLIK 2012 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie powiatu,

b) działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,

c) organizację imprez, turniejów, mistrzostw,

d) prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych uzgodnionych i zatwierdzonych przez „gospodarza ”

e) współpracę z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,

f) pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, organizowanie szkoleń wolontariuszy,

g) zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,

h) inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu,

i) koordynowanie prac porządkowych,

j) doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,

k) prowadzenie wymaganej dokumentacji .

 

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 
 7. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.
 8. oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 9. referencje - w przypadku posiadania,

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-8 

Planowany okres zatrudnienia: lipiec – listopad 2012r.

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • złożenie  osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6, sekretariat starosty, pokój nr 29.
 • przesłanie oferty w zamkniętej kopercie na adres urzędu z dopiskiem: ,,Animator – MOJE BOISKO-ORLIK 2012"

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  05 czerwca 2012r. do godz. 12.30


Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE


Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach www.powiat.losice.pl w BIP, oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łosicach.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łosicach ul. Narutowicza 6, pokój 27 nr tel. 83 3571927.

 

Informacji udzielają:

- Marianna Hryciuk – Główny specjalista ds. kadr

Lub

- Małgorzata Węgrzyniak – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach.

 

 

 

Starosta Łosicki

/-/ mgr inż. Czesław Giziński

 


Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

w Łosicach

 

Ogłasza nabór na stanowisko strażaka PSP

Stanowisko STAŻYSTA (strażak)

etat docelowy - starszy ratownikw Komendzie Powiatowej PSP w Łosicach


INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU

 

PRZEWODNICZCY KOMISJI KONKURSOWEJ

 W ŁOSICACH, 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6

 

            Informuje, że w wyniku zakończenia przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach komisja konkursowa wyłoniła do zatrudnienia osobę:

 

Pani  Danuta Borkowska, zamieszkała w Siedlcach.

 

 

UZASADNIENIE

 

Pani Danuta Borkowska uzyskała najlepszy wynik z głosowania tajnego,

posiada odpowiednie kwalifikacje i długoletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach rynku pracy i samorządzie. Przedstawiła najlepszą wizję działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach i wykazała się  bardzo dobrą znajomością zagadnień Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 

 

Skład komisji konkursowej przeprowadzającej nabór:

 

Franciszek Kałużny  – przewodniczący

Stefan Iwanowski  – członek

Michał Raczyński – członek

Jerzy Juszczuk – członek

Marian Szymaniuk – członek

Marianna Hryciuk - członek             

 

Łosice, dnia 25.11.2011r.


Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

/-/ Franciszek Kałużny


Łosice, dnia 16.11.2011r.

OA.2111.1.2011

 

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.

 

Wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełnili i zakwalifikowani zostali do następnego etapu rekrutacji niżej wymienieni kandydaci:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania

 1. Robert Maksimiuk - Siemiatycze
 2. Danuta Borkowska – Siedlce
 3. Katarzyna Klimiuk – Łosice

 

Powyższe osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub pocztą o miejscu i czasie dalszej rekrutacji.

 

 

Starosta Łosicki

/-/ Czesław Giziński


ZARZĄDZENIE  Nr 19/2011

Starosty Łosickiego

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach i regulaminu Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art. 9 ust. 5  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008r  Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami),

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na tablicach informacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach i w Starostwie Powiatowym w Łosicach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach.

 

§ 2

 

 1. Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

1)      Franciszek Kałużny  – przewodniczący

2)      Stefan Iwanowski  – członek

3)      Michał Raczyński    – członek

4)      Jerzy Juszczuk         – członek

5)      Marian Szymaniuk – członek

6)      Marianna Hryciuk  -  członek

 1. Komisja Konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Starosta Łosicki

 

/-/ mgr inż. Czesław Giziński


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE
W ŁOSICACH, 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6

 

 

 Informuje, że w wyniku zakończenia przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty ds. księgowości w Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w Łosicach komisja konkursowa wyłoniła do zatrudnienia osobę:

 

Pani Marta Stasiuk, zamieszkała w Łosicach.

 


UZASADNIENIE

 

Pani Marta Stasiuk zam. Łosice, uzyskała pozytywny wynik z przeprowadzonego pisemnego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości przepisów o finansach publicznych, o rachunkowości, o sprawozdawczości budżetowej, o samorządzie powiatowym i o ubezpieczeniach społecznych. Na 40 punktów  możliwych uzyskała 36,7. Pani Marta Stasiuk ma wykształcenie wyższe magisterskie ukończone w trakcie studiów dziennych oraz podyplomowe studia w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe, potwierdzone Certyfikatem Księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanym przez Ministra Finansów. Spełniła wszystkie wymagania na stanowisko starszego specjalisty ds. księgowości w Starostwie Powiatowym w Łosicach.

 

Skład komisji konkursowej przeprowadzającej nabór:

 

1. Przewodniczący Komisji – Czesław Giziński
2. Członek Komisji – Julia Walczyńska
3. Członek Komisji - Marianna Hryciuk

 

 

Starosta Łosicki

/-/ mgr inż. Czesław Giziński

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE
 W ŁOSICACH, 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6

 

Informuje, że w wyniku zakończenia przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta na pełen etat w Referacie Geodezji Katastru i Nieruchomości  Starostwa  Powiatowego w Łosicach komisja konkursowa wyłoniła do zatrudnienia osobę:

 

Pan Karol Kordaczuk, zamieszkały w Łosicach.

 


UZASADNIENIE

 

Pan Karol Kordaczuk zam. Łosice, uzyskał pozytywny wynik z przeprowadzonego pisemnego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości przepisów regulujących prawo geodezyjne i kartograficzne, o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ze znajomości przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Na 40 punktów  możliwych uzyskał 37,7 pkt..  Pan Karol Kordaczuk ma wykształcenie wyższe tytuł inżyniera na kierunku geodezja i kartografia, ukończył studia magisterskie stacjonarne na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, obronę pracy magisterskiej ma wyznaczoną na m-c styczeń 2012r. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku referenta w Referacie Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Łosicach.

 

Skład komisji konkursowej przeprowadzającej nabór:

 

1. Przewodniczący Komisji – Czesław Giziński
2. Członek Komisji – Walerian Chlebiński
3. Członek Komisji - Marianna Hryciuk

 

 Starosta Łosicki

/-/ mgr inż. Czesław Giziński

                                                                                                    


Łosice, dnia 18.10.2011r.

 
OA.2121.3.2011

 

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji.

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko  starszego specjalisty ds. księgowości, pełen etat w Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w Łosicach.

 

 

Wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełnili i zakwalifikowani zostali do następnego etapu rekrutacji niżej wymienieni kandydaci:

 

Lp. Imię i nazwisko, Miejsce zamieszkania


1. Marta Stasiuk – Łosice
2. Małgorzata Beata Nasiłowska – Tokary

 

Powyższe osoby zostaną poinformowane telefonicznie o miejscu i czasie dalszej rekrutacji.

 

 

 Starosta Łosicki

/-/ Czesław Giziński

 

                              Łosice, dnia 17.10.2011r.

 


OA.2110.2.2011

 

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji.

 

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko  referenta w Referacie Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Łosicach.

 

Wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełnili i zakwalifikowani zostali do następnego etapu rekrutacji niżej wymienieni kandydaci:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania


1. Karol Kordaczuk – Łosice


Powyższa osoba zostanie poinformowana telefonicznie o miejscu i czasie dalszej rekrutacji.

 

 

 

 Starosta Łosicki

/-/ Czesław Giziński

 

 


Łosice, dnia 05.10.2011r.

 

OA.2121.3.2011

 

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO
 W ŁOSICACH
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH
UL. NARUTOWICZA 6
08 – 200 ŁOSICE

 

na stanowisko  -  starszy specjalista ds. księgowości, pełen etat
w Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w Łosicach

 

 

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiada wykształcenie wyższe ( ekonomia, rachunkowość),
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. trzy letni staż pracy,
 8. znajomość ustaw:
 1. o finansach publicznych,
 2. o rachunkowości,
 3. o sprawozdawczości budżetowej,
 4. o samorządzie powiatowym,
 5. o ubezpieczeniach społecznych - ZUS.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. znajomość obsługi komputera, Word, Excel, Qwant, Home–Banking,
 2. znajomość zasad księgowości budżetowej, 
 3. staż pracy w księgowości samorządowej ( budżetowej).

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

Prowadzenie spraw związanych z realizacją działań referatu finansowego, w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej,
 2. dekretacja i księgowanie zaszłości gospodarczych,
 3. bieżące i okresowe uzgadnianie obrotów i sald księgowych,
 4. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej,
 5. opracowywanie planów finansowych jednostki budżetowej,
 6. wykonywanie dyspozycji pieniężnych w obrocie bezgotówkowym- wysyłanie przelewów w systemie Home–Banking.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach,
 4. kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 6. kopii dokumentów potwierdzających staż pracy,
 7. kopii dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach), 
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego),
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku starszego specjalisty ds. księgowości  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
 10. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1- 8.

 

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 

 • złożenie  osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6, sekretariat starosty, pokój nr 29.
 • przesłanie na adres urzędu : Starostwo Powiatowe , ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  17 października 2011r. do godz. 12:00 .
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach w Sekretariacie Starosty, ul. Narutowicza 6, pok. nr 29  (I piętro) z dopiskiem „Konkurs na starszego specjalistę ds. księgowości w referacie finansowym” Starostwa Powiatowego w Łosicach, w terminie do dnia 17 października  2011  roku do godz. 12.00. Oferty przesłane pocztą – liczy się data dostarczenia do odbiorcy ( potwierdzenie zwrotne).

 

Dokumenty aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach (www.bip.losice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach (www.bip.losice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Starosty Łosickiego.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Starosta Łosicki

/-/ mgr inż. Czesław Giziński


OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO
 W ŁOSICACH
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZESTAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH
UL.. NARUTOWICZA 6
08 – 200 ŁOSICEna stanowisko  -  referent , pełen etat
w Referacie Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Łosicach

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiada co najmniej wykształcenie średnie geodezyjne,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość ustaw:

1)    Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071)

2)     Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt.Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz.2027)

3)    Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.z 2010r. Nr 76, poz.489)


WYMAGANIA DODATKOWE


 1. znajomość obsługi komputera, word, excel i jednego z programów GIS,
 2. wykształcenie geodezyjne,
 3. podstawowe umiejętności kreślarskie,
 4. mile widziany staż pracy w geodezji.


ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU


Prowadzenie spraw związanych z realizacją działań referatu geodezji katastru i nieruchomości, w szczególności:

 

 1. obsługa aplikacji „Ośrodek” dokumentującej stan archiwum i obieg dokumentacji geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji i  Kartografii
 2. obsługa interesantów PODGiK, sprzedaż map,
 3. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 4. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 5. prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
 6. zakładanie osnów szczegółowych,
 7. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 8. obciążanie stron za wykorzystanie materiałów  ewidencji gruntów,


WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE


 1. list motywacyjny.
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach,
 4. kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
 6. kopii dokumentów potwierdzających staż pracy  (  jeżeli taki jest)
 7. kopii dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, ( zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego),
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
 10. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-7.

 

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • złożenie  osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6, sekretariat starosty, pokój nr 29.
 • przesłanie na adres urzędu z dopiskiem:,, Konkurs na referenta w Referacie Geodezji Katastru i Nieruchomości w Łosicach” Starostwa Powiatowego w Łosicach.

 

  

 

INNE INFORMACJE


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach w Sekretariacie Starosty, ul. Narutowicza 6, pok. nr 29  (I piętro) z dopiskiem „Konkurs na referenta w Referacie Geodezji Katastru i Nieruchomości w Łosicach”, w terminie do dnia 14 października 2011  roku do godz. 12.00.
   
Dokumenty aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach (www.bip.losice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach (www.bip.losice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6.


Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Starosty Łosickiego.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Starosta Łosicki

/-/

mgr inż. Czesław Giziński Łosice, dnia 26.09.2011r.

 

OA.2111.1.2011

 

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji.

 

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.

 

 

 

Wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełnili i zakwalifikowani zostali do następnego etapu rekrutacji niżej wymienieni kandydaci:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania

 1. Danuta Borkowska – Siedlce
 2. Katarzyna Klimiuk – Łosice

 

Powyższe osoby zostaną poinformowane telefonicznie o miejscu i czasie dalszej rekrutacji.

 

 

Starosta Łosicki

/-/

Czesław Giziński


 

STAROSTA ŁOSICKI

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOSICACH

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie Powiatowym Urzędem Pracy w Łosicach.
 2. Planowanie, wytyczanie kierunków działania organizacja pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.
 3. Zapewnienie realizacji zadań powiatu w zakresie polityki rynku pracy.

 4. Podejmowanie i realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie łosickim.

 5. Zarządzanie podstawowymi usługami rynku pracy oraz instrumentami wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy.

 6. Promocja usług Urzędu.

 7. Inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

 8. Organizacja i realizowanie programów specjalnych.

 9. Planowanie i realizacja budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.

 10. Pozyskiwanie, planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy.

 11. Realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia , wynikających z program ów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

 12. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w ramach udzielonego przez Starostę Łosickiego upoważnienia.

 13. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę. 

 14. Współpraca z organami samorządów terytorialnych, Powiatową Radą Zatrudnienia, instytucjami dialogu społecznego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami rynku pracy.

 

Wymagania:

I. wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub Unii Europejskiej ( dotyczy osób, którym na podstawie przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub innych państw ( dotyczy osób, którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).,

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych,

 3. Korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu,

 5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Nieposzlakowana opinia,

 7. Wykształcenie wyższe,

 8. Co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,

 9. Niekaralność karą zakazu zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

 10. Wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej, przewidzianej dla dopuszczenia do informacji niejawnych do poziomu „poufne” lub posiadanie odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu,

 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

II. Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy:

 1. Co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego

 2. Znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań ( ustaw i przepisów wykonawczych);

 • o samorządzie powiatowym;

 • o finansach publicznych;

 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 • kodeksu pracy i o pracownikach samorządowych;

 • kodeksu postępowania administracyjnego,

 • prawa zamówień publicznych,

 • dotyczących procedur pozyskiwania funduszy na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

III. wymagania dodatkowe ( pożądane):

 1. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania, polityki regionalnej, administracji samorządowej, zarządzania projektami UE.

 2. Umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i zarządzanie zespołem ludzkim.

 3. Komunikatywność i kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres.

 4. Doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym.

 5. Umiejętność obsługi komputera oraz korzystania z zasobów Internetu.

 

Osoby ubiegające się o stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach proszone są o przedłożenie:

 

 1. Listu motywacyjnego .

 2. Życiorysu zawodowego – curriculum vitae ( CV).

 3. Kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie – według wzoru dostępnego na stronie Starostwa Powiatowego w Łosicach.

 4. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.

 5. Oświadczenia o:

  • posiadaniu zdolności do czynności prawnych,

  • korzystaniu z pełni praw publicznych,

  • niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

  • niekaralności za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego),

  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 6. Kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie. 
 7. Kopii dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe.
 8. Kopii poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych do poziomu „poufne” lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej do dopuszczenia do informacji niejawnych do poziomu „poufne”.
 9. Kopii zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach – w przypadku ich posiadania.
 10. Kopii innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności w przypadku ich posiadania.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach w Sekretariacie Starosty, ul. Narutowicza 6, pok. nr 29 (I piętro) z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach”, w terminie do dnia 22 września 2011 roku do godz. 15.00.

 

Dokumenty aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach (www.bip.losice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach (www.bip.losice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Starosty Łosickiego.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Archiwalne oferty pracy


UNIEWAŻNIENIE KONKURSU NA DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOSICACH

 

W związku z wątpliwościami co do zapisów w ogłoszeniu konkursu na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach, ogłoszonego w dniu 1 września 2011r, unieważniam konkurs z dniem 9 września 2011

Starosta Łosicki
/-/ Mgr inż. Czesław Giziński

 


Łosice, dnia 09.09.2011

 

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA

 


  Sprostowanie do ogłoszenia konkursu na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Łosicach ogłoszonego w dniu 01 września 2011r.

 

  Starosta Powiatu Łosickiego uprzejmie informuje, że składanie dokumentów na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach przedłuża się do dnia 12 września 2011r. do  godz. 15ºº w związku z oczywistą pomyłką pisarską.

 

   Starosta Łosicki         

/-/ mgr inż. Czesław Giziński

 


OGŁOSZENIE STAROSTY
ŁOSICKIEGO
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

STAROSTA ŁOSICKI
UL. NARUTOWICZA 6
08 – 200 ŁOSICE

 

na stanowisko:  dyrektor,  pełen etat
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiada co najmniej wykształcenie wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej trzy lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 8. znajomość ustaw:

 

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst pierwotny Dz.U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001, tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415 ze zm.),
 • o samorządzie powiatowym,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • prawo zamówień publicznych.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 1. zarządzanie zasobami ludzkimi,
 2. wskazane doświadczenie w pracy samorządowej,
 3. zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków unijnych.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

Prowadzenie spraw związanych z realizacją działań na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach w szczególności:

 

 • planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy urzędu,
 • promocja usług urzędu,
 • realizacja zadań ustawowych oraz wynikających z przepisów prawa na podstawie i w granicach udzielonych upoważnień,
 • pozyskiwanie, planowanie i dysponowanie środkami funduszu pracy,
 • planowanie i dysponowanie środkami budżetu urzędu,
 • współpraca z organami samorządów lokalnych, instytucjami rynku pracy, instytucjami dialogu społecznego,
 • składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności urzędu na podstawie upoważnienia,
 • kontrola i ocena realizacji zadań urzędu w swoim zakresie,
 • inicjowanie programów specjalnych,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych,
 • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 1 kwietnia 2005 o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

WYMOGI FORMALNE

 

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-8.

 

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 

 • złożenie  osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6, sekretariat starosty, pokój nr 29.
 • przesłanie na adres urzędu z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach.

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  11 września 2011r. do godz. 15 00 .
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 
INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach  www.powiat.losice.pl  w BIP, oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łosicach.

 

Starosta Łosicki

/-/ mgr inż. Czesław Giziński Uchwała nr 18/2011
ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2011


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko

dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 36a w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

uchwala się, co następuje: 
§ 1 

 

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach

 

§ 2

 

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Zarzad Powiatu Łosickiego:

1. Czesław Giziński .……………

2. Mariusz Kucewicz …………...

3. Franciszek Kałużny…………..

4. Marek Banicki ……………….

5. Stefan Iwanowski..……………

 

 


 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 18/2011

Zarządu Powiatu Łosickiego

Z dnia  12 sierpnia 2011r.

 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

 

ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO

Dnia 12 sierpnia 2011 r.

 

Na podstawie art. 36 a ust. 2, art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373)

 

 

 

 

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA

NA STANOWISKO

 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Łosicach, ul. Piłsudskiego 9, 08-200 Łosice

 1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.  w  sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz  inne  stanowisko  kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr  184, poz. 1436), tj.

1) osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

a) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskała:

- w okresie 5 lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo

- w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź,

- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego),

e) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 

f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne, 

g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

2) osoba niebędąca nauczycielem, która:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b) ukończyła studia magisterskie,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

e)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

f) spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. 1) b, e, g, i,

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją (w dwóch egzemplarzach) funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-   stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-   stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-   stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

10) oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

-  karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela,

-  karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego lub pozytywnej oceny pracy w szkole wyższej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

16) dokładny adres kontaktowy. 

3. Kandydaci na stanowisko dyrektora winni wykazać się znajomością w  szczególności ustawy o  systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych.

4. Kandydaci przed przystąpieniem do konkursu  mają prawo  zapoznania się z funkcjonowaniem  szkoły i spotkać się ze wszystkimi jej pracownikami.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem  zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na  dyrektora … ”,  w  terminie do dnia 26 sierpnia 2011r do godz. 14.00  w Powiatowym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6 pokój nr 44, 08-200 Łosice           ( decyduje data wpływu).

6. Konkursy przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Łosickiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

       Bliższych  informacji  udziela  Kierownik Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Łosicach ul. Piłsudskiego 6/44 , tel.  (083) 357 00 02.


INFORMACJA
STAROSTWO POWIATOWE
W ŁOSICACH, 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6

 

Informuję, że w wyniku zakończenia przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta na 1/2 etatu w Referacie Finansowym w Starostwie  Powiatowym w Łosicach Komisja wyłoniła do zatrudnienia osobę:

 

Pani Anna Obzejta, zamieszkała w Łosicach.

  

UZASADNIENIE

 

Pani Anna Obzejta zam. Łosice, uzyskała najwyższy wynik z przeprowadzonego pisemnego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie powiatowym i znajomości przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, na 50 możliwych punktów uzyskała 46 punkty.  Pani Anna Obzejta  ma wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania i marketingu, kończy studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierunek Zarządzanie Nieruchomościami. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku referenta.

 

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:

 

1. Przewodniczący Komisji – Czesław Giziński
2. Członek Komisji – Julia Walczyńska
3. Członek Komisji - Marianna Hryciuk

 

 

 

 Starosta Łosicki

/-/ mgr inż. Czesław Giziński

 

 

 


Uchwała nr 11/2011
ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO
z dnia 14 czerwca 2011

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 36a w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),uchwala się, co następuje:


 
§ 1

 

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach

 

§ 2

 

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Łosickiego:

 1. Czesław Giziński
 2. Mariusz Kucewicz
 3. Franciszek Kałużny
 4. Marek Banicki
 5. Stefan Iwanowski

 

 

Łosice, dnia 13.06.2011r.

OA.2110.1.2011

 

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji

 

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta  - etatu w Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w Łosicach.

 

 

Wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełnili i zakwalifikowani zostali do następnego etapu rekrutacji niżej wymienieni kandydaci:

 

Daniel Sulima – Huszlew

Anna Hornowska – Mszanna

Maciej Król – Hruszniew

Tomasz Rycerz – Łosice

Iwona Wróblewska - Łosice

Anna Obzejta – Łosice

Anna Dorota Kwiatkowska – Chotycze

Wioleta Częstochowska – Dzięcioły

Edyta Stefaniuk – Korczówka

 

Powyższe osoby zostaną poinformowane telefonicznie o miejscu i czasie dalszej rekrutacji.

 

Starosta Łosicki

/-/ Czesław Giziński

 

 


OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO

 W ŁOSICACH

O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH
UL. NARUTOWICZA 6
08 – 200 ŁOSICE

na stanowisko:  referenta ½ etatu w Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w Łosicach

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość ustaw:

1)      o gospodarce nieruchomościami

2)      o samorządzie powiatowym

3)      znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. znajomość obsługi komputera,
 2. wskazane doświadczenie w pracy  samorządowej,
 3. zarządzanie nieruchomościami.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

Prowadzenie spraw związanych z realizacją działań referatu finansowego, w szczególności:

 • przyjmowanie obiektów na potrzeby starostwa,
 • udostępnianie i oddawanie w najem lub dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobom,
 • najmowanie lokali od innych na potrzeby własne,
 • eksploatacja budynków i lokali przez starostwo,
 • przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeń, 
 • konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń,( dot. konserwacji,  zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę i sprawy kanalizacyjne, gaz, sprawy oświetlenia, ogrzewania, flagowania, utrzymania czystości, wywozu nieczystości, dźwigu, terenu zieleni, parkingu itp.)
 • wystawianie not księgowych oraz rozliczanie kosztów za media obiektów starostwa na użytkowników,
 • ubezpieczenia majątkowe,
 • ochrona mienia,
 • administrowanie mieniem ruchomym ( eksploatacja, likwidacja, konserwacja i remonty, oznakowanie i uzgadnianie stanu na koniec każdego roku kalendarzowego,)

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-7.

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • złożenie  osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6, sekretariat starosty, pokój nr 29.
 • przesłanie na adres urzędu z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w Łosicach.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 10 czerwca 2011r. do godz. 15 00 .

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach  www.powiat.losice.pl  w BIP, oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łosicach.                                                                                                      

 

Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław Giziński