OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU

WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

 

Cel i przedmiot konsultacji: wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Łosickiego na temat „Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

Forma konsultacji: Publikacja projektu Programu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach w celu zapoznania się organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów i przekazania opinii o projekcie Programu na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia, (druk do pobrania), przesłanym:

a) w formie elektronicznej, jako załącznik do wiadomości w formacie PDF, na adres e-mail: starostwo@losice.pl, wiadomość powinna mieć tytuł „Konsultacje dotyczące programu współpracy na rok 2018”,

b) w kopercie na adres Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące programu współpracy na rok 2018”, lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Teren Powiatu Łosickiego.

Termin konsultacji:

Początek konsultacji – 13 listopad 2017 r. zakończenie – 27 listopad 2017 r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt Programu:

Projekt Programu został opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach ww.powiat.losice.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Komórka i osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Druki do pobrania:

 
Uchwała Zarządu Powiatu Łosickiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajduje sę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach pod adresem:

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 


Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

application/pdf Protokol z konsultacji.pdf (431.2 KiB)