Aktualności

2015-08-27 08:24

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się na terenie gmin leżących na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". 

Więcej...

2015-08-11 13:09

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA jednolity tekst - /jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.267, ze zm./ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 03.08.2015r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Stara Kornica, Kornica 191,

08-205 Kornica postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej w msc. Rudka od km 0+000 do km 0+128,25 w ramach zadania pn. budowa i przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w msc. Rudka na działkach o nr ewid. 220/4, 220/6, 644/1, 644/2.

Więcej...

2015-08-04 14:52

Uroczystości z okazji Święta Policji

24 lipca obchodzone jest święto Policji. Data ta upamiętnia powołanie w dniu 24 lipca 1919r. polskiej Policji Państwowej. Dzisiaj z tej okazji odbyły się uroczystości w łosickiej komendzie. Wręczenia policjantom odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie dokonał Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Rafał Korczak.

Więcej...

2015-08-04 14:28

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Łosickim

OGŁOSZENIE

Starosty Łosickiego

z dn. 04.08.2015r.

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dn. 16 grudnia 2010r. o publicznym Transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2010r Nr5, poz. 13, z późn. zm.) zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pod nazwą „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Łosickim” zwanego dalej „planem transportowym”.

Więcej...

2015-07-23 14:07

OSTRZEGAMY - ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO! /informacja KRUS/

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny i lata. W okresie żniw następuje nagromadzenie prac polowych i zwiększenie wysiłku fizycznego. Zmęczenie oraz nieustanny pośpiech podczas wielogodzinnych prac polowych naraża rolnika na ryzyko zaistnienia wypadku. W najbliższych dniach rozpoczynają się żniwa. Właśnie wtedy dochodzi do największej liczby wypadków na wsi. Ulegają im zarówno osoby dorosłe jak i dzieci pozostawiane w tym okresie bez opieki.

Więcej...

2015-07-23 13:48

DOPALACZE - Gdzie szukać pomocy?

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie odnotowano wiele przypadków zatruć narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali w całej Polsce trafiały osoby z ostrym zatruciem organizmu. W trosce o zdrowie młodych ludzi apeluję do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi uczniom pobierającym naukę w szkołach i placówkach na Państwa terenie na ryzyko, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy oraz innych substancji psychoaktywnych. Ostrzegajcie swoich uczniów, aby nie kupowali i nie zażywali takich środków.

Więcej...

2015-07-17 15:32

Informacja - rzeczy znalezione

Łosice, dnia 17.07.2015r.

Informacja

 

Działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz.141 z późniejszymi zmianami),

Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywane są rzeczy porzucone, znalezione

Więcej...

2015-07-17 15:28

ZARZĄDZENIE STAROSTY Nr 20-2015

ZARZĄDZENIE Nr 20/2015

STAROSTY POWIATU ŁOSICKIEGO

z dnia 17 lipca 2015 roku

 

w sprawie: ustalenia wolnego dnia od pracy

 

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r. poz.595 j.t. z późn. zm. ) w związku z art.130 § 2 Kodeksu pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r (Dz. U. 2014.1502 j.t. z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W celu obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu sierpniu 2015r. za  Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Święto Wojska Polskiego ustalono  dzień 14 sierpnia 2015roku dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Łosicach i Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Łosickiego.

 

§ 2

 

         Wykonanie zarządzenia poleca się dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łosickiego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Starosta Powiatu Łosickiego

mgr inż. Czesław Giziński

Więcej...

2015-07-14 15:30

XVI Festyn Nadbużański

11 lipca podczas pierwszego dnia festynu odbył się NOC DJ podczas, której wystąpił DJ Hazel, DJ Guma, Dj Goodie i Dj Żurek. Drugi dzień festynu rozpoczął się koncertem "Wakacyjne rytmy" w wykonaniu uczestników Wakacyjnych Warsztatów Muzycznych "Czas na Muzykę" organizowanych przez Fundację "Teraz Muzyka". 

Więcej...

2015-07-10 07:59

Zasady bezpieczeństwa pożarowego przy zbiorze i składowaniu płodów rolnych

             Okres letni to czas wzmożonych prac polowych. Jest to okres, w którym z roku na rok notuje się wzrost pożarów w gospodarstwach rolnych. Spowodowane jest to tym, że podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych nie są przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego. 

            W celu wyeliminowania zagrożenia pożarowego w gospodarstwach rolnych w czasie wykonywania w/w prac należy przestrzegać zasad, które zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719), w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Więcej...

2015-06-24 07:51

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego

W dniu 22 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Łosickiego odbyła się kolejna już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego.

W ramach rządowego programu „Razem Bezpiecznej” mającego ma celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz koordynacji działań policji z organami administracji rządowej i samorządowej z mieszkańcami powiatu łosickiego spotkali się V-ce Wojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, insp. Janusz Stępniak – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Dariusz Borkowski – Komendant Powiatowy Policji w Łosicach, Starosta Łosicki Czesław Giziński, Wicestarosta Łosicki Iwona Muder, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz oraz władze samorządowe i przedstawiciele wielu innych instytucji.

Więcej...

2015-06-23 08:02

Rzeczy znalezione

Informacja

 

Działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz.141 z późniejszymi zmianami),

Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywane są rzeczy porzucone, znalezione i dostarczone

Więcej...

2015-06-22 09:45

Zaproszenie rękodzielników na XVI Festyn Nadbużański

Starosta Łosicki zaprasza wszystkich chętnych rzemieślników, rękodzielników i twórców ludowych do zaprezentowania swoich produktów i usług podczas XVI Festynu Nadbużańskiego, organizowanego tradycyjnie na skarpie w Serpelicach nad Bugiem w dniach 11-12 lipca 2015 r. To cykliczne wydarzenie, stanowi okazję do zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców Państwa wyrobów. To również doskonała sposobność do popularyzacji wśród społeczeństwa pamięci i wiedzy o dawnych, a ginących dziś zawodach.

Więcej...